Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Truy cập Ngôn ngữ Tiểu bang Massachusetts (LAC)

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư tháng 4 năm 2023

Liên minh Truy cập Ngôn ngữ Tiểu bang Massachusetts (LAC) là một nhóm những người bênh vực pháp lý. Chúng tôi thúc đẩy các quyền của tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta để tiếp cận công lý và các dịch vụ công cộng bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ.

Quí vị có quyền  cómột người thông dịch tự do và thông tin văn bản bằng ngôn ngữ (của) quí vị tại tòa án và đa số những chương trình công cộng. LAC hoạt động để đảm bảo toà án, các cơ quan chính phủ và những chương trình cộng đồng khác tuân thủ luật pháp và tôn trọng các quyền của quí vị.

Nếu một chương trình từ chối cho quí vị một thông dịch hoặc cho quí vị những thông tin văn bản quan trọng bằng ngôn ngữ của quí vị, hãy báo cáo điều đó cho LAC. Chúng tôi sẽ điều tra.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý