Bạn đang ở đây

Nếu tôi không hiểu được thông dịch viên thì sao?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư Tháng 6 năm 2015

Bạn có quyền có một thông dịch viên mà bạn có thể hiểu được. Nếu cô ấy nói thổ ngữ địa phương khác với bạn, đường dây điện thoại không nghe rõ hay có bất cứ khó khăn nào khác, hãy cho nhân viên biết.

Nếu bạn không thể hiểu thông dịch viên, yêu cầu thông dịch viên nói lại hoặc nói bằng những từ khác. Nếu bạn vẫn không hiểu được thông dịch viên nói gì, hãy nói “Tôi không thể hiểu thông dịch viên của tôi”. Cô ấy sẽ nói cho nhân viên. Họ sẽ phải cho bạn một thông dịch mới.

Nếu họ không cho bạn một thông dịch viên mà bạn có thể hiểu được, hãy khiếu nại

  1. Yêu cầu nói chuyện với sếp trên của họ. Nếu sếp trên không cho bạn một thông dịch viên,
  2. Hãy viết xuống:
    • tên của người sếp đó,
    • tên của chương trình, và
    • ngày. 
  3. Báo cáo với Liên minh Truy cập Ngôn ngữ:

Liên minh Truy cập Ngôn ngữ sẽ mở cuộc điều tra.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý