Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Qui định Tiêm chủng

Sự xem xét lại tháng Ba, 2015

Qui định Tiêm chủng là gì?

Để được hưởng TAFDC bạn cần phải chứng minh cho DTA rằng

 • con bạn đã được tiêm, cũng được gọi là chủng ngừa, một cách đầy đủ, hoặc
 • bạn có những lý do y tế hoặc tôn giáo để không chủng ngừa cho con bạn.

Các quy định tiêm chủng được thực hiện như thế nào?

DTA phải cho bạn biết về các qui định tiêm chủng:

 • Khị bạn bắt đầu nộp đơn xin lợi ích,
 • Khi con của bạn vừa mới được sinh ra, và
 • Khi bé tròn 2 tuổi.

Sau đó bạn có 60 ngày để cung cấp cho DTA bằng chứng rằng:

 • Con bạn đã được tiêm chủng đầy đủ,
 • Bạn có một cuộc hẹn với bác sĩ để được tiêm chủng, hoặc
 • Có những lý do y tế hoặc tôn giáo để không tiêm chủng cho con bạn

Tôi có thể sử dụng những gì làm bằng chứng?

Bằng chứng bao gồm một trong những thứ sau:

 • Một mẫu tiêm chủng của DTA được điền bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế  cho con bạn.
 • Một lá thư từ nhà cung cấp dịch vụ y tế  cho con bạn xác nhận rằng con của bạn đã được tiêm chủng đầy  đủ.
 • Một bản sao hóa đơn của Bảo hiểm Y tế bang Masschusetts (MassHealth) hay bảo hiểm nào khác cho thấy con bạn đã hoàn tất việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
 • Bằng chứng rằng con bạn đang tham gia một chương trình Head Start hoặc đang được gửi tại một chương trình giữ trẻ ban ngày có giấy phép. Nếu DTA chi trả cho chương trình Head Start hoặc chương trình giữ trẻ  ban ngày thì DTA đã có được bằng chứng con bạn được tiêm chủng.
 • Bằng chứng rằng con bạn đang đi học.
 • Một lá thư từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn với ngày hẹn để được tiêm chủng. Bạn cũng sẽ cần phải cung cấp cho DTA thư từ bác sĩ sau khi con của bạn có cuộc hẹn đó.

Nếu con của bạn là dưới 2 tuổi, DTA có thể yêu cầu bạn chứng minh là con của bạn được tiêm chủng đầy đủ sau khi bé được tròn 2 tuổi.

Nếu tôi không thể đưa cho DTA các bằng chứng về tiêm chủng thì sao?

Nếu bạn không cung cấp cho DTA các bằng chứng mà họ cần:

 • Bạn sẽ mất một phần của các lợi ích TAFDC - khoảng $ 100 / tháng.
 • Bạn cũng có thể mất các khoản khấu trừ lợi tức từ thu nhập của bạn và các dịch vụ hỗ trợ DTA khác, như phương tiện vận chuyển hoặc dịch vụ giữ trẻ.

Nếu con của bạn đã được tiêm chủng đầy đủ, DTA phải giúp bạn có được những bằng chứng mà bạn cần. Hãy nói cho DTA biết nếu bạn cần được giúp đỡ để có được một lá thư từ nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc từ trường học.

Nếu tôi không thể cho con tôi tiêm chủng thì sao?

Nếu bạn không thể cho con bạn tiêm chủng vì lý do y tế hoặc tôn giáo, bạn có thể có "lý do chính đáng" để không làm theo qui định. Bạn có thể có lý do chính đáng nếu:

 • Tiêm chủng là chống lại niềm tin tôn giáo của bạn.
 • Một bác sĩ nói bằng văn bản rằng con bạn không nên được tiêm chủng vì lý do y tế.
 • Bạn đã thảo luận về tiêm chủng với bác sĩ và bạn tin rằng tiêm chủng sẽ gây  ra một nguy cơ sức khỏe cho con bạn.

Nếu bạn có lý do chính đáng, bạn sẽ không mất lợi ích TAFDC của bạn ngay cả khi con bạn không được tiêm chủng.

Để chứng tỏ là bạn có lý do chính đáng, bạn phải cung cấp cho DTA một trong những thứ sau:

 • Một thư trình bày của  bạn nói rằng rằng tiêm chủng chống lại niềm tin tôn giáo của bạn.
 • Một thư của bác sĩ nói rằng con bạn không nên được tiêm chủng vì lý do y tế.
 • Một thư trình bày của bạn nói rằng bạn đã thảo luận với bác sĩ về vấn đề tiêm chủng cho con của bạn và bạn tin rằng có một nguy cơ sức khỏe nếu con bạn tiêm chủng.

Nếu tôi cần được giúp đỡ để con tôi được tiêm chủng?

Bảo hiểm Y tế tiểu bang Massachusetts (MassHealth) chi trả cho tất cả các mũi tiêm chủng bắt buộc, cũng như cho việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ và các dịch vụ y tế khác. Nếu bạn cần giúp đỡ để tìm một bác sĩ, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng của MassHealth theo số 1-800-841- 2900. Bạn cũng có thể gọi cho trung tâm y tế khu vực ở địa phương của bạn hoặc phòng khám bệnh nhi ở nhà thương để biết thông tin và được giúp đỡ.

Nếu tôi mất TAFDC vì các qui định tiêm chủng thì sao?

Nếu lợi ích của bạn bị cắt giảm, bạn có thể khiếu nại và yêu cầu một buổi điều trần.

Tìm trợ giúp pháp lý

Bạn có thể nhận được trợ giúp pháp lý từ văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương của bạn (your local legal aid office).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý