FoodSource Hotline

Ấn hành bởi Project Bread - The Walk for Hunger
Sự xem xét lại August 2011

Để tỉm những
nguồn thực phẩm tại cộng đồng bạn đang sinh sống,
hãy gọi tới Đường dây nòng FoodSource theo số 1-800-645-8333.

Đường dây nóng FoodSource Miễn phí của Dự án Bánh mì
là dịch vụ thông tin và giới thiệu duy nhất ở tiểu
bang Massachusetts dành cho những người đang phải đương
đầu với cái đói.

Đường dây nóng miễn phí ứng đáp 35.000 cuộc gọi mỗi
năm cho mọi người từ khắp tiểu bang Masachusetts đang
vật lộn để lo cái ăn cho gia đình của họ. Các cố vấn
Đường dây nóng FoodSource thường giới thiệu người gọi
tới các nguồn thực phẩm tại cộng đồng họ sinh sống
cũng như các thông tin về Phiếu Thực phẩm và các chương
trình dinh dưỡng khác.

Đường dây nóng FoodSource có thể giúp đỡ những gia đình
đang bị đói với 160 ngôn ngữ - từ tiếng Ả rập tới
tiếng Miên, tiếng Nga tới tiếng Việt. Dịch vụ đặc
biệt này kết nối người gọi với một thông dịch, thông
thường trong vòng 30 giấy.

Đường dây nóng FoodSource cũng có thể phục vụ những
người gọi khiếm thính thông qua đường dây khiếm thính
của họ, theo số 1-800-377-1292.

Các dịch vụ này dành cho tất cả thường trú dân ở tiểu
bang Massachusetts.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý