Bạn đang ở đây

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October 2010

Giới thiệu về Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp

Nếu bạn bị mất việc làm, bạn có thể được hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Các quyền lợi này giúp bạn duy trì việc thanh toán các hóa đơn của bạn trong khi tìm kiếm một công việc mới. Các quyền lợi thất nghiệp cũng có thể cung cấp bảo hiểm y tế và đào tạo việc làm, trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới. Phòng Trợ cấp Thất nghiệp Tiểu bang Massachusetts (DUA) điều hành chương trình này.

Bạn có thể  lãnh trợ cấp thất nghiệp nếu bạn bị sa thải từ công việc của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cúng có thể lãnh trợ cấp thất nghiệp ngay cả khi bạn bị buộc thôi việc hoặc tự thôi việc (tùy thuộc theo từng trường hợp). Bạn cũng có thể hưởng các quyền lợi thất nghiệp ngay cả khi công việc bạn vừa làm chỉ là việc bán thời gian. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những vấn đề này trong nhũng phần tiếp theo.

Hầu hết người lao động ở tiểu bang Massachusetts có thể hưởng các quyền lợi thất nghiệp, nhưng một số người thì không thể. Những người không thể được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm:

  • nhân viên làm việc cho nhà thờ và một số tổ chức tôn giáo;
  • câc nhà tư vấn độc lập hoặc các nhà thầu độc lập (những người không làm việc dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của môt chủ nhân
  • sinh viên học tập thông qua hình thức làm việc và sinh viên nghành y tá;
  • đại lý hoặc môi giới bất động sản mà làm việc chỉ hưởng hoa hồng;
  • đại lý bảo hiểm mà làm việc chỉ hưởng hoa hồng;
    các viên chức dân cử và các cố vấn chính sách.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Help us improve MassLegalHelp!

Take a short survey to tell us what works and what is missing.