Bạn đang ở đây

¿Qué es el seguro de desempleo?

Sự xem xét lại December 2013

Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp là tiền mặt trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm. Quyền lợi thất nghiệp cũng có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và đào tạo nghề, trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới. Không phải ai cũng có thể nhận lãnh các quyền lợi thất nghiệp, nhưng nhiều người lao động có thể được hưởng các quyền lợi này. Nếu bạn bị mất việc làm, bạn có thể nhận các quyền lợi thất nghiệp trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới.

Ở tiểu bang Massachusetts, Bộ Trợ giúp Thất Nghiệp (Division of Unemployment Assistance (DUA)) điều hành một chương trình Bảo hiểm Thất Nghiệp. Hằng năm, những người sử dụng lao động trả thuế dựa theo số lượng nhân viên mà họ đã tuyển dụng, sa thải hoặc những người thôi việc vì những lý do khác và nhận lãnh Bảo hiểm Thất nghiệp. Tiền từ những khoản thuế thu được này dùng để trả cho chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. Chính phủ Hoa kỹ cũng cung cấp ngân sách cho chương trình ở tiểu bang.

Khi bạn bị mất việc làm mà không phải do lỗi của bạn, DUA trả cho bạn một phần tiền cho quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp. Nếu DUA quyết định cho bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bạn sẽ được lãnh tiền hàng tuần cho tới khi bạn tìm được một việc làm hoặc cho tới hết 30 tuần. Đôi khi, chính phủ Hoa Ký cũng gia hạn thời gian 30 tuần này, như thế bạn sẽ có thể lãnh nhận trong thời gian dài hơn 30 tuần. Quyền lợi thất nghiệp thường vào khoảng một nửa số tiền mà bạn kiếm được hàng tuần khi còn đang đi làm. Hiện tại, số tiền trợ cập thất nghiệp cao nhất mà bạn có thể nhận lãnh là $629 một tuần. Nếu bạn có con phụ thuộc, bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn. Bạn có thể tìm thấy thông tin cặp nhật về trợ cấp thất nghiệp trên trang trực tuyến của DUA. Overview of Unemployment Benefits .

Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp là gì?

Các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm:

  • các khoản thanh toán tiền mặt,
  • gia hạn trợ cấp tiền mặt trong khi đang tham dự khóa đào tạo việc làm, và 
  • trợ giúp bảo hiểm y tế

The Massachusetts Division of Unemployment Assistance (DUA) thanh toán trợ cấp tiền mặt hàng tuần cho tới 30 tuần. Ý tưởng đằng sau các khoản thanh toán Bảo hiểm Thất nghiệp là để giúp đỡ bạn thanh toán các hóa đơn trong khi bạn tìm kiếm một việc làm mới. DUA tính toán số tiền thanh toán cho bạn dựa trên số tiền mà bạn kiếm được trong khoảng một năm trước khi bạn ngừng làm việc. Họ dùng thông tin này để quyết định xem số tiền thất nghiệp sẽ thanh toán cho bạn.

Nếu bạn tham dự một chương trình đào tạo kỹ năng để giúp bạn tìm được một việc làm mới, DUA có thể thanh toán thêm cho bạn tới 26 tuần nữa. Chương trình đào tạo phải được sự chấp thuận của DUA.

DUA cũng giúp bạn với bảo hiểm y tế.

Để liên hệ với DUA nhằm biết thêm thông tin về đào tạo, hãy gọi theo số 617-626-6800 hoặc 877-626-6800, hoặc truy cập vào trang trực tuyến đào tạo của DUA (DUA training website ). Để biết thêm thông tin về các quyền lợi y tế, hãy gọi điên thoại tơi Chương trình An sinh Y tế theo số 800-908-8801, hoặc truy cập vào trang trưc tuyến của DUA Help with Health Insurance .

Liên bang Gia hạn cho các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp

Đôi khi nền kinh tể quá yếu kém khiến nhiều người không thể tìm được việc làm. Chính phủ nhận biết rằng hầu hết mọi người gặp khó khăn hơn lúc bình thường trong việc tìm kiếm việc làm. Vì thế, chính phủ Hoa Kỳ tài trợ “gia hạn của chính phủ” cho những người đang thất nghiệp. Gia hạn của chính phủ tăng thêm số tuần để bạn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Lần gia hạn gần nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2010 (July 22, 2010).

Tôi có thể nhận lãnh bao nhiêu tiền?

Thông thường, bạn có thể lành khoảng một nửa so với sô tiền mà bạn kiếm được hàng tuần khi còn đang đi làm. Số tiền cao nhất mà bạn có thể nhận lãnh là $629 mỗi tuần. Mức tiền này thay đổi vào ngày 1 tháng 10 hàng năm.

Nếu bạn có con và bạn cung cấp trên 50% chi phí cuộc sống cho chúng, bạn có thể nhận thêm $25 một tuần cho mỗi trể trong gia đình bạn mà:

  • dưới 18 tuổi, hoặc
  • dưới 24 tuổi và là sinh viên toàn thời gian, hoặc 
  • không thể làm việc vì có khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất (không có giới hạn về tuổi).

Tôi có thể nhận lãnh những quyền lợi nào khác?

Kéo dài Quyền lợi Đào tạo Thất nghiệp (Quyền lợi trong Điều 30)

Bạn cũng có thể nhận thêm tới 26 tuần cho các Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp trong khi bạn tham dự một chương trình đào tạo việc làm. Chương trình đào tạo phải được DUA chấp thuận. Đây đôi khi được gọi là một “Điểu 30” hoặc Chương trình Các Cơ hội Đào tạo (TOP) (Training Opportunity Program (TOP)).

Bạn cần nộp đơn xin vào một chương trình đào tạo sớm nhất có thể được. Để được nhận quyền lợi thêm 26 tuần, DUA muốn bạn nộp đơn xin các quyền lợi về đào tạo trong vòng 15 tuần. Điều này có nghĩa là bạn phải nộp đơn xin đào tạo ít hơn 15 tuần tính từ sau ngày đầu tiên mà bạn nộp đơn xin các quyền lợi thất nghiệp. Tuy nhiên, chừng nào bạn nộp đơn trong vòng một năm, DUA sẽ chấp nhận nhiều lý do cho việc nộp đơn trễ - sau thời gian 15 tuần.

Trong một số trường hợp, DUA có thể nói “không” cho một đơn xin Bảo hiểm Thất nghiệp rồi sau đó lại thay đổi quyết định và phê chuẩn. Trong trường hợp đó, bạn phải nộp đơn xin các quyền lợi về đào tạo không chậm hơn 15 tuần kể sau ngày DUA phê chuẩn đơn xin của bạn. Một lần nữa, ngay cả khi bạn có lý do chính đáng cho việc chậm trễ nộp đơn xin quyền lợi đào tạo, bạn vẫn phải nộp đơn trong vòng một năm tính từ khi bạn xin Bảo hiểm Thất nghiệp lúc đầu.

Chú ý:

Bạn có tới một năm để nộp đơn cho DUA:

  • trong thời gian nền kinh tế khó khăn,
  • nếu bạn rời khỏi một ngành công nghiệp đang bị suy giảm, hoặc 
  • nhà máy nơi bạn đã làm việc đóng cửa vĩnh viến.

Khi chình phủ liên bang cung cấp cho tiểu bang Massachusetts thêm kinh phí để gia hạn các quyền lợi Thất nghiệp, bạn có thể lãnh thêm 26 tuần cho các quyền lợi trong Chương trình Cơ hội Đào tạo. Nhưng bạn phải nộp đơn xin cho quyền lợi trong chương trình đào tạo trong vòng một năm kể từ lúc đầu bạn xin Bảo hiểm Thất nghiệp. Hiện tại, những người lãnh các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp có một năm để nộp đơn tới DUA xin các quyền lợi về đào tạo việc làm.

Nếu bạn đã không có được thông tin về yêu cầu 15 tuần hoặc bạn nhận được thông tin sai, bạn có thể nộp đơn xin sau đó.

Trợ giúp trong việc trả chi phí đào tạo

Đôi khi bạn có thể được nhận ngân sách liên bang cho đào tạo việc làm thông qua Một Trạm dùng Trung tâm Hướng Nghiệp địa phương (local One Stop Career Center). Bạn cần tới Một Trạm dừng Trung tâm Hướng nghiệp (One Stop Career Center) để tìm hiểu về những ngân sách này. Truy cập online vào (find training programs) gần bạn.

Trợ giúp trong việc trả chi phí học đại học (Các Tài trợ Pell)

Bạn cũng có thể được nhận một Pell Grant để giúp chi trả tiền học đại học. Tại thời điểm tháng 6 năm 2010, người lao động bị thất nghiệp có thể nhận được một trợ giúp đặc biệt của Tài trợ Pell. Chính phủ Hoa kỳ cung cấp các thông tin về các Tài trợ Pell và các chương trình trợ giúp tài chính khác.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý