¿Qué ocurre si me negaron el beneficio de desempleo regular, pero apelé y luego me lo concedieron?

Ấn hành bởi Dịch vụ Pháp lí vùng Boston
Sự xem xét lại Tháng giêng 2020

Bạn sẽ có 20 tuần để nộp đơn bắt đầu từ tuần sau khi bạn có quyết định thắng kiện. Điều này xảy ra thậm chí khi bạn thắng kiện lâu hơn một năm sau khi bạn nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu tiên.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý