Bạn đang ở đây

¿Puedo recibir un seguro por desempleo si me despidieron?

Nếu tôi bị buộc thôi việc thì sao?

Nếu bạn bị buộc thôi việc, bạn có thể được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (Bảo hiểm Thất nghiệp). Nhưng, nếu chủ lao động của bạn đã có những qui định công bằng, những qui định mà bạn đã biết, mà bạn cố ý vi phạm những qui định này, bạn sẽ không được hưởng quyền lợi thất nghiệp. Bạn cũng sẽ không được hưởng quyền lợi thất nghiệp nếu bạn đã làm một điều gì đó mà gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chủ sở hữu lao động của bạn.

Chủ sở hữu lao động của bạn không muốn bạn được hưởng các quyền lợi bởi vì ông ta hoặc bà ta phải trả thuế cho bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn nhận lãnh quyền lợi thất nghiệp, chủ sở hữu lao động của bạn sẽ phải trả ở mức thuế cao hơn. Vì thế chủ sở hữu lao động của bạn có thế sẽ cố gắng để chứng minh rằng bạn đã cố ý vi phạm một qui đinh hoặc chính sách công bằng. Hoặc, chủ sở hữu lao động của bạn cố gắng để chứng minh rằng bạn đã hành động đi ngược lại những mong muốn của ông ta hay bà ta.  

Để chứng minh rằng bạn đã vi phạm một qui định hợp lý

Chủ lao động của bạn phải chỉ ra được rằng:

  1. Chủ lao động của bạn đã nói cho bạn biết về qui định và chính sách đó;
  2. Khi hành động, bạn đã biết là mình vi phạm qui định đó;
  3. Qui định có tình hợp lý; và
  4. Ông ta hoặc bà ta đối xử với tất cả nhân viên đã vi pham qui định đó bằng một cách thức tương tự.

Để chứng minh rằng bạn đã hành động đi ngược lại mong muốn hoặc lợi ích của ông ta hoặc bà ta

Chủ lao động của bạn phải chỉ ra được rằng:

  1. Bạn biết rằng hành vi của bạn đã gây ngạc nhiên cho chủ sở hữu của bạn hoặc bạn biết hành vi của bạn gây hại cho doanh nghiệp  
  2. bạn đã cố gắng gây hại cho doanh nghiệp.

Nếu bạn bị buộc thôi việc bởi vì bạn không thể làm công việc của mình, bạn vẫn có thể được hưởng các quyền lợi thất nghiệp.

Trong mọi trường hợp, khị bạn mất việc làm DUA sẽ nói chuyện với bạn và chủ lao động của bạn để tìm hiểu xem liệu bạn có thể hưởng quyền lợi hay không. Hãy đảm bảo rằng bạn nói với DUA câu chuyện về phía bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý