Bạn đang ở đây

¿Cómo solicito los beneficios del seguro de desempleo?

Sự xem xét lại December 2018

Bạn có thể thân chinh đến xin các quyền lợi, hoặc thông qua điện thoại. Để thân chinh xin, bạn có thể đến một trong 15 văn phòng tiếp đón mở của Sở Trợ cấp Thât nghiệp (DUA) ở tiểu bang Massachusetts (Unemployment Insurance Walk-In Centers).

Để xin qua điện thoại, hãy gọi số 1-617-626-6800 hoặc 1-877-626-6800. Bạn có thể xin qua điện thoại, thứ hai đến thứ sáu, từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều. Hiện tại bạn không thể xin qua internet.

Sau khi đăng ký xin, DUA sẽ gửi cho bạn quyết định của họ. Trong thư họ sẽ cho bạn biết nếu DUA đã quyết định cho bạn hưởng quyền lợi hay không. Hãy giữ thư này cẩn thận! Nếu DUA nói rằng bạn không thể nhận các quyền lợi, bạn sẽ cần những thông tin trong thư này để yêu cầu họ xem xét trường hợp của bạn kỹ càng hơn. Hãy xem Nếu tôi không thể hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp thì sao?

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý