Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Bị Cho Thôi Việc

Sự xem xét lại Tháng sáu năm 2013

Nếu tôi bị cho thôi việc thì tôi có quyền gì?

Nếu bạn bị cho thôi việc, bạn có quyền được trả lương vào ngày đi làm cuối cùng. Bạn cũng có thể được hưởng các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp (UI). 

Tôi sẽ được trả lương khi nào?

Nếu bạn bị cho thôi việc, bạn sẽ phải được trả lương vào ngày đi làm cuối cùng. Đây có thể là ngày mà họ nói cho bạn biết là họ cho bạn thôi việc hoặc cũng có thể là môt ngày sau đó. Vào ngày đi làm cuối cùng của bạn, tiền lương bạn được nhận phải bao gồm tiền thanh toán cho bất cứ thời gian nghỉ phép hoặc được nghỉ ốm chưa sử dụng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý