Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Nếu con của tôi hiện tại không sống cùng với tôi , tôi có thể hưởng TAFDC hay không?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Mục đích của quyền lợi TAFDC là để giúp đỡ bạn giữ được nhà ở cho con của bạn. Bạn có thể lãnh TAFDC nếu con của bạn đi xa, chừng nào bạn vẫn đang giữ một nhà ở cho con của bạn và con của bạn sẽ sớm trở vể.  

Nói chung, bạn có thể hưởng TAFDC nếu con của bạn xa nhà trong thời gian ít hơn 120 ngày (khoảng 4 tháng). Đôi khi bạn cũng có thể hưởng TAFDC nếu con bạn tới ở tại một trường nội trú hoặc nếu con bạn đến nhà ai đó thăm viếng, hoặc nếu gia đình gặp phải một vài tình huống khủng hoảng tạm thời.

Bạn cũng có thể xin TAFDC nếu bạn chia sẻ quyền nuôi con và con bạn chỉ sống với bạn một phần thời gian trong tuần.

Nói chung, bạn sẽ không thể hưởng TAFDC cho một đứa con nếu con của bạn bị đưa ra khỏi nhà bạn bởi một án lệnh mà tòa án đưa ra trong một cuộc điều trần về bảo vệ và chăm sóc.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý