Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có phải làm một số điều nào đó (như lao động hoặc học tập) để tiếp tục hưởng TAFDC?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại June 2008

Bạn có thể phải làm những việc như tham gia chương trình dạy nghề hoặc giáo dục, làm công tác cộng đồng, hoặc hợp tác với bộ phận cưỡng chế tiền cấp dưỡng con cái để tiếp tục hưởng TAFDC.

Bạn không cần phải làm những điều này nếu bạo hành gia đinh đã và đang diễn ra làm bạn bất an toàn hoặc khó khăn để thực hiện chúng. Nếu bạo hành gia đình hoặc việc hồi phục các tổn thương từ bạo hành gia đình gây ra những khó khăn cho bạn trong việc tuân thủ những qui định của ban đời sống, bạn có thể xin một "miễn nhiễm bạo hành gia đình" (Domestic Violence Waivers) đối với qui định đó.

Bạn không cần phải làm những điều mà bạn không thể làm vì tình trạng mât khả năng lao động. Bạo hành gia đình thường gây ra mất khả năng lao động cả về thể chất và tinh thần. Bạn có thể xin một ngoại lệ gọi là "miễn nhiếm mất khả năng lao động" từ qui định đi làm của ban đời sống (TAFDC Work Rules) và giới hanh thời gian (TAFDC Time Limits) của ban đời sống. Nếu việc mất khả năng lao động của bạn gây kho khăn cho bạn trong việc đáp ứng những yêu cầu ban đời sống, bạn có thể xin được trợ giúp thêm.

MassLegalHelp có những thông tin về các qui định đặc biệt của TAFDC và làm thế nào để xin miễn trừ các qui định đó:

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý