Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

TAFDC đối với những Người sống sót sau Bạo hành Gia đình

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Trợ giúp Chuyển tiếp cho Gia đình có Con nhỏ (TAFDC )

Bạn có thể xin được TAFDC nếu bạn có con hoặc bạn đang mang thai được ít nhất 5 tháng. TAFDC, or “trợ cấp đời sống”, có thể cho bạn:

Bạn có thể nộp đơn xin TAFDC tại văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) ở địa phương của bạn. Bạn có thể đọc thêm về TAFDC cho những nạn nhân của Bạo hành Gia đình. Xem Nộp đơn cho DTA để biết thông in về việc nộp đơn xin TAFDC (Nộp đơn xin Quyền lợi tại DTA). Xem Khiếu nại việc bị từ chối để biết cách thức khiếu nại nếu bạn nộp đơn xin và DTA nói với bạn rằng bạn không được hưởng quyền lợi này (Khiếu nại Đơn bị Từ chối).

Chương trình Trợ cấp Khẩn cấp cho Người già, Người Tàn Tật và Trẻ em (EAEDC)

Bạn có thể xin EAEDC nếu bạn là:

 • người tàn tật (những tổn thương tinh thần một cách nghiêm trọng từ bạo hành gia đình đôi khi cũng được xem như tàn tật hoặc
 • một người đang chăm sóc cho một người tàn tật, hoặc
 • 65 tuổi trở lên; hoặc
 • đang ở trong chương trình Hội Phục hổi chức năng Massachusetts.
 • Một số trẻ em không thể hưởng TAFDC cũng có thể xin được EAEDC.

EAEDC trả cho bạn tiền mặt hang tháng, nhưng không được nhiều như đối với TAFDC. EAEDC đi kèm theo bảo hiểm y tế MassHealth. Có một bảng liệt kê trong MassLegalHelp với Mức trợ cấp EAEDC.

Đối với những người không phải là công dân thì các qui định đối với EAEDC rộng rãi hơn đối với TAFDC và SSI. Bạn có thể được hưởng EAEDC kể cả khi bạn không thể được hưởng TAFDC hay SSI vì lý do tình trạng di trú.

Bạn có thể nộp đơn xin EAEDC tại văn phòng DTA ở địa phương của bạn.

Xem Nộp đơn cho DTA để biết thông tin về việc xin EAEDC. Xem Khiếu nại đơn bị từ chối để biết thông tin cần làm gì nếu bạn nộp đơn xin và DTA trả lởi bạn rằng bạn không được hưởng quyền lợi này.

Trợ cấp thất nghiệp

Bạn có thể được hưởng trợ cấp Thất nghiệp nếu bạn mất việc làm do bạo hành gia đình. Dưới đây là một vài ví dụ về việc tại sao chung sống với bạo hành gia đình có thể dẫn đến việc bạn bị mất việc làm:

 • nếu bạn bị đuổi việc bởi vị vằng mặt quá nhiều ở nơi làm việc và lý dó làm bạn vắng mặt là bạo hành gia đình
 • hoặc nếu bạn đã bắt buộc phải xin thôi việc bởi vì bạn chạy trốn khỏi bạo hành gia đình, hoặc
 • bạn đã bắt buộc phải xin thôi việc bởi vì người ngược đãi bạn quấy rối bạn tại nơi làm việc hoặc làm cho bạn phải ngừng làm công việc của bạn, hoặc
 • nếu bạn đã phải thôi việc bởi vì người ngược đãi bạn là người trông nom con cái cho bạn và vì rời bỏ anh ta bạn không có ai trông nom con cái.

Trợ cấp thất nghiệp trả tiền mặt tối đa 30 tuần. Họ cũng trả cho một số khóa dạy nghề. Nếu bạn đang trong một chương trình dạy nghề đã được xét duyết, bạn có thể được hưởng trợ cấp này thêm 18 tuần nữa (cho tổng số là 48 tuần, hoặc gần một năm)

Để nộp đơn xin, hãy gọi Trung tâm Thỉnh cầu Từ xa (TeleClaim).

 • Nếu bạn gọi từ các khu vực có mà vùng: 351, 413, 508, 774, và 978, hãy gọi 1-877-626-6800;
 • Nếu bạn gọi từ các khu vực khác, hãy gọi Trung tâm Thỉnh cầu Tầm xa theo số 617-626-6800;.
 • Đàm thoại bằng chữ viết: 1-888-527-1912.

Trợ cấp An sinh xã hội Mất khả năng lao động (SSDI) và Thu nhập Phụ trợ An sinh (SSI)

Nếu bạn bị mất khả năng lao đông (những tổn thương tinh thần một cách nghiêm trọng từ bạo hành gia đình đôi khi được xem như mất khả năng lao động), bị mù hoặc trên 65 tuổi, bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp An sinh xã hội cho Người Mất khả năng lao đông (SSDI) hoặc Thu nhập Phụ trợ An sinh (SSI). Một số người có thể nộp đơn xin cả hai chương trình, Cả hai chương trình cho tiền mặt hàng tháng, và các chương trình này cho nhiều hơn TAFDC hay EAEDC.

SSDI dành cho những người:

 • bị mù,
 • trên 65 hoặc người mất khả năng lao động ,
 • có đủ thâm niên công tác để được hưởng quyền lợi từ chương trình. Số tiền bạn được hưởng tùy thuộc vào việc bạn đã làm việc bao lâu (và bạn đã đóng góp bao nhiêu tiền vào quĩ An sinh Xá hội).

SSI cũng dành cho những người:

 • bị mù,
 • trên 65, và những người mất khả năng lao động, nhưng
 • không đủ thâm niên công tác để được hưởng quyền lợi từ chương trình SSDI
 • người có rất ít thu nhập hoặc tiền tiết kiệm.

Nếu bạn được hưởng SSI bạn cũng sẽ đồng thới được hưởng MassHealth. Có một bảng liệt kê trong MassLegalHelp với Mức trợ cấp SSI.

Con của bạn có thể được hưởng các quyền lợi của SSI nếu bị tàn tật và gia đình bạn có thu nhập thấp.

Bạn hoặc các con của bạn cũng có thể được hưởng "các quyền lợi An sinh xã hội của người lệ thuộc". Đây là những trợ cấp tiền mặt hàng tháng. Bạn cũng có thể được hưởng tiền này nếu vợ hoặc chồng của bạn hay cha mẹ của bạn lúc còn đi làm có mức lương đạt ở mức qui định nhưng hiện tại đang nghỉ hưu, mất khả năng lao động hoặc đã qua đời. Con cái của bạn cũng có thể được hưởng tiền này nếu bên cha mẹ kia của đứa trẻ lúc còn đi làm có mức lương đạt ở mức qui định nhưng hiện tại đang nghỉ hưu, mất khả năng lao động hoặc đã qua đời.

Bạn có thể nộp đơn xin SSDI và SSI tại văn phòng An sinh Xá hội ở địa phương của bạn. Bạn cũng có thế khởi sự đơn xin của bạn bằng cách gọi tới số 1-800-772-1213. Có thể phải đợi nhiều tháng để văn phòng An sinh Xã hội xét đơn xin SSI hoặc An sinh, vì vậy hãy nộp đơn cáng sớm càng tốt. Hầu hết mọi người nộp đơn xin EAEDC hoặc TAFDC tại văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp địa phương của họ trong khi đang chờ đợi SSI hoặc An sinh. Nếu bạn được hưởng SSI, con cái của bạn có thể vẫn được hưởng TAFDC.

Quyền lợi Cựu chiến binh

Các quyền lợi cựu chiến binh của Liên bang và tiểu bang đều trả bằng tiền mặt. Các quyền lợi về Dich vụ cựu chiến bính của tiểu bang được tính dựa trên thâm niên quân đội và mức thu nhập. Những quyền lợi này dành cho những người có thu nhập thấp. Các quyền lợi bao gồm chi phí y tế và mốt số quyền lợi trong trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể được hưởng các quyền lợi dành cho cựu chiến binh của liên bang và tiểu bang nếu bản thân bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn là cựu chiến binh. Bạn có thể được hưởng các quyền lợi này như người lệ thuộc nếu bạn hoặc con cái của bạn có một bên cha mẹ là cựu chiến binh, hoặc nếu con của bạn là cựu chiến binh, hoặc nếu bạn là vợ hoặc chồng của một cựu chiến binh (kể cả khi bạn đang ly thân). Hãy gọi tới tòa đô chình hay tòa thị chính để tìm hiểu xem bạn có thể nộp đơn xin ở đâu.

“Các quĩ Linh động” tử một chương trình bạo hành gia đình

Chương trình bạo hành Gia đình có thể truy cập tới "Các quĩ Linh đông". Họ có thể sử dụng tiền này để giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn. Các quĩ linh động không phải là khoản trợ cấp tiền mặt thường xuyên. Chúng được sử dụng để giúp bạn trong khi bạn đang ỏ trong tình trạng khẩn cấp mà lại không có sắn tiền mặt. Bạn có thế sử dụng tiền này để chi trả cho những nhu cầu sau:

 • tiền thuê nhà tháng đầu tiên cho một nơi ở mới,
 • tiền thuê nhà còn thiếu để có thể giữ được nơi ở cũ,
 • tiền gởi con trong khi bạn tìm kiếm việc làm hoặc để đi làm, hoặc
 • tiền đi lại để làm việc (đi đến và trở về từ nơi làm việc).

Các quĩ linh động thường chỉ là khoản trợ cấp một lần. Bạn có thể tìm một chương trình bạo hành gia đình bằng cách ghé thăm trang trực tuyến Jane Doe, Inc's. Jane Doe, Inc., là một Liên minh Chống Tấn công tình dục và Bạo hành Gia đình của tiểu bang Massachusetts.

Bù đắp cho Nạn nhân của Tội ác Bạo lực

Bù đắp Nạn nhân thường trả tối đa $25,000 cho một số thiệt hại gây ra bởi tội ác bạo lực, bao gồm bạo hành gia đình. Bạn có thể nhận được tiền từ quĩ này cho:

 • các chi phí về y tế và chăm sóc răng (bao gồm thiết bị, vật dụng và thuốc men),
 • các chi phí về tư vấn (dành cho nạn nhân và cho trẻ em từng chứng kiến bạo hành gia đình)
 • thiệt hại về tiền công (chỉ dành cho nạn nhân)
 • các chi phí nội trợ, và
 • các chi phí về tang lễ/chôn cất tối đa là $4,000.

Quĩ này không trả cho: thiệt hại về của cải, bồi thường về sự đau đớn về thể xác và tinh thần và những thiệt hại khác.

 • Để có thể được hưởng Bù đắp cho Nạn nhân Bạo hành Gia đình:
 • Bạo hành gia đình phải xảy ra tại tiểu bang Massachusetts;
 • Bạn phải báo cáo về bạo hành gia đình này đến cảnh sát trong vòng 5 ngày, trừ trường hợp bạn có lý do chính đáng khi đợi lâu hơn mới báo cáo;
 • Bạn phải hợp tác với cảnh sát và công tố viên, trừ trường hợp bạn có lý do chính đáng để không làm như vậy; và
 • Bạn phải nộp đơn xin bù đắp trong vòng 3 năm từ lúc bạo hành gia đình đã được báo cáo cho cảnh sát xảy ra.

Để xin, hãy điền vào một Đơn xin Bù đáp cho Nạn nhân Tội ác.

Gửi đơn xin tới:
Office of Attorney General Martha Coakley
Victim Compensation & Assistance Division
One Ashburton Place, 19th floor
Boston, MA 02108-1698
(617) 727-2200
(617) 742-6262 fax

Thường thì bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 4 đến 6 tuần sau đó. Yêu cầu của bạn có thể được xem xét lại trong tương lai.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý