Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có thể lãnh tiền cấp dưỡng con cái nếu tôi đang lãnh tiền TAFDC?

Nếu bạn đang lãnh tiền TAFDC và Sở thuế (DOR) đang nhận tiền cấp dưỡng con cái, tiền cấp dưỡng con cái sẽ được chuyển tới cho Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) thay vi chuyển tới cho bạn.

Nếu bên cha mẹ kia trả dưới $50 trong bất cứ tháng nào, DTA sẽ cho bạn hưởng mức tiền TAFDC thông thường cộng thêm tiền cấp dưỡng con cái từ phía cha mẹ kia.

Nếu số tiền cấp dưỡng con cái trên $50, DTA sẽ cho bạn mức trợ cấp TAFDC thông thường cộng thêm $50. Nếu tiền cấp dưỡng con cái vượt quá mức trợ cấp TAFDC trên $50, DTA sẽ cho bạn  số tiền vượt quá. Nếu điều này tiếp diễn trong vài tháng liền, DTA sẽ đóng hồ sơ TAFDC của bạn lại và số tiền cấp dưỡng con cái sẽ được chuyển trực tiếp tới cho bạn.

Số tiền cấp dưỡng con cái mà DOR thu được sẽ bắt đầu được chuyển thẳng cho bạn nếu hồ sơ TAFDC của bạn đóng lại bởi bất cứ lý do nào khác. Bạn có thể đọc Tiền cấp dưỡng con cái dành cho Người sống sót khỏi Bạo hành Gia đình để biết thêm thông tin.

Tiền cấp dưỡng con cái từ bên cha mẹ kia Số tiền bạn được lãnh
Dưới $50 Trợ cấp TAFDC + tiền cấp dưỡng con cái do bên cha mẹ kia trả
Trên $50 Trợ cấp TAFDC + $50
Trên $50 + trợ cấp TAFDC Trong một vài tháng đầu, bạn sẽ lành trợ cấp TAFDC mà bạn vẫn thường nhận mỗi tháng + số tiền vượt quá mức trợ cấp TAFDC của bạn. Điều này sẽ áp dụng cho hai lần lãnh tiền.
Nếu bên cha mẹ kia tiếp tục trả nhiều như vậy, DTA sẽ đóng hồ sơ TAFDC của bạn lại và chuyển tất cả số tiền cấp dưỡng con cái tới cho bạn.

Ví dụ

Bạn có một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái là $100 cho mỗi tháng.

  1. Nếu bên cha mẹ kia trả đây đủ $100 cho tháng 4, DTA sẽ cho bạn $50 cộng với trợ cấp TAFDC của bạn.
  2. Nếu bên cha mẹ kia không trả chút nào trong số tiền cấp dưỡng con cái mà anh ấy còn nợ cho tháng 5, DTA sẽ chỉ cho bạn số tiền trợ cấp TAFDC và không thêm một chút nào khác.
  3. Nếu bên cha mẹ kia sau đó lại trả gấp đôi ($200) trong tháng 6 để bù lại số tiền còn thiếu trong tháng 5, DTA sẽ chỉ cho bạn $50 từ số tiền đó cộng với trợ cấp TAFDC của bạn.

Lưu ý

Nếu tiền cấp dưỡng con cái là cho một đứa con không nằm trong trợ cấp TAFDC của bạn do qui định "số đầu người trong gia đình", DTA sẽ cho bạn $90 đầu tiện trong số tiền cấp dưỡng con cái mỗi tháng, và họ sẽ không cắt bớt trợ cấp TAFDC của bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý