Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tiền gửi con

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services
Sự xem xét lại October, 2009

Phiếu Gửi con từ văn phòng DTA

Bạn có thể xin được tiền gửi con từ Văn phòng Các dịch vụ Chuyển tiếp nếu:

  1. 1) Bạn đang lãnh tiền TAFDC và bạn đi làm hoặc bạn đang tham tham dự một chương trình dạy nghề hoặc đào tạo đã được công nhận (Your Right to Education and Training hoặc
  2. Bạn đang lãnh tiền TAFDC trong vòng 12 tháng vừa qua và bạn đi làm hoặc trong một vài trường hợp nào đó, đã kết thúc chương trình dạy nghề,
  3. Bạn sống tại một nơi lánh tạm dành cho người vô gia cư hoặc chịu bạo hành già đình (Child Care for Homeless Families), kể cả trường hợp hiện tại bạn không lãnh tiền TAFDC.

Để hỏi xin phiếu gửi con, hãy liên lạc với văn phòng DTA ở địa phương bạn.

Phiếu gửi con dựa theo thu nhập thấp

Nếu bạn đang đi làm, bạn có thể xin tại Tài nguyên Chăm sóc trẻ em và Cơ quan Giới thiệu (your local Child Care Resource and Referral Agency).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý