Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Khiếu nại Đơn bị Từ chối

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

Nếu DTA từ chối đơn xin TAFDC, EAEDC, Trợ cấp Khẩn cấp, và Phiếu Thực phẩm hoặc nếu tôi không đồng ý với DTA thì sao?

Nếu bạn không đồng ý với những gì Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) làm thì bạn có thể làm những điều sau:

  • Nói chuyện với nhân viên của bạn. Hãy xem nhân viên của bạn có giải quyết được khúc mắc hay không.
  • Nói chuyện với người sếp trực tiếp của nhân viên của bạn.
  • Gọi tới đường dây dịch vụ khách hàng theo số 1-800-445-6604.
  • Khiếu nại. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ nộp đơn khiếu nại trước khi hết hạn.

Thậm chí nếu bạn đang cố gắng để giải quyết một khúc mắc bằng cách nói chuyện với ai đó tại văn phòng đời sống, bạn vẫn nên điền đơn khiếu nại. Thường phải mất một thời gian để có được một buổi điều trần, vì vậy nên tiến hành ngay lập tức. Như thế bạn sẽ được xếp lịch cho một buổi điều trần trong trường hợp DTA không tháo gỡ được khúc mắc. Nếu DTA tháo gỡ được khúc mắc, bạn luôn luôn có thể "rút" (hủy bỏ) đơn khiếu nại.

Làm thế nào để nộp một đơn khiếu nại DTA?

Hãy xem thông báo từ chối mẫu (Sample Denial Notices). Khi DTA gửi cho bạn một thư từ chối, chấm dứt, cắt giảm hay thay đổi quyền lợi của bạn, họ phải bao gồm những thông tin về việc làm thế nào để khiếu nại.

Thông báo mẫu có chứa đơn khiếu nại mẫu đã được điền. Có một địa chỉ và một số fax của Ban Điểu trần ở Boston trên mặt sau của thông báo. Hãy làm copy của bất cứ đơn khiếu nại nào mà bạn điền và bỏ một bản copy vào cặp tài liệu của bạn. Gửi thư hoặc fax đơn khiếu nại đã điền tới Ban Điều trần. Kiểm tra lại mẫu khiếu nại cẩn thận, vi đôi khi địa chỉ đã thay đổi. Đơn khiếu nại phải được gửi tói:

Division of Hearings, DTA
P.O. Box 4017
Taunton, MA 02780-9805
hoặc gửi fax tới: (617) 348-5311.

Sauk hi gửi thư hoặc fax đơn khiếu nại, nhớ gọi tới Ban Điều trần theo số (617) 348-5321 hoặc 1-800-882-2017 để đảm bảo rằng họ nhận được đơn đó. Ghi lại thông tin về cuộc gọi của bạn vào tờ theo dõi trong cặp tài liệu của bạn.

Bạn có 90 ngày tính từ ngày trên thông báo nộp đơn khiếu nại. Nếu bạn đã được hưởng quyền lợi TAFDC và vẫn muốn được lãnh nguyên một số tiền nhu vậy trong khi đang chờ đợi đến cuộc điều trần và quyết định, bạn cần gửi đơn kiện trong vòng 10 ngày tính từ ngày trên thông báo.

Hãy gọi cho văn phòng các dịch vụ pháp lý địa phương (your local legal services office) nếu bạn muốn được giúp đỡ hoặc nếu bạn băn khoăn không biết mình có nên khiếu nại hay không. Hãy nhớ luôn luôn copy tất cả những gì mà bạn gửi cho DTA!

Điều gì sẽ xảy ra nếu việc khiếu nại DTA của tôi bị thất bại?

Nếu bạn thua kiến, DTA có thể đòi lại số tiền mà bạn đã nhận trong thời gian chờ kết quả khiếu nại. Số tiền đó sẽ được xem như "tiền trả quá". Nếu bạn vẫn tiếp tục lãnh tiền TAFDC, DTA không thể đòi lại hết số tiền đó ngay, nhưng họ sẽ giảm bớt tới 10% sồ tiền mà gia đình bạn được nhấn hàng tháng cho đến khi toàn bộ số tiền trả quá được thu hồi.

Bạn cũng có thể khiếu nại quyết định của buổi điều trần tại tòa án. Hãy gọi  văn phòng các dịch vụ pháp ly địa phương của bạn (your local legal services office) để trao đổi về việc khiếu nại của bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý