Bạn đang ở đây

Tôi có thể tìm ra ai là người đã báo cáo về tôi và xem được báo cáo đó không?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

3. Tôi có thể tìm ra ai là người đã báo cáo về tôi cho Bộ Trẻ Em và Gia Đình không?

Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) không được phép nói cho bạn biết tên của người đã báo cáo về bạn. Đôi khi người báo cáo thậm chí không cung cấp tên của họ cho DCF.

Đôi khi những người làm việc với trẻ em phải có trách nhiệm báo cáo với DCF khi họ nghĩ rằng một trẻ em đang bị ngược đãi hoặc bị bỏ bê. Những người này được gọi là “những báo cào viên bắt buộc” (mandated reporters). Họ bao gồm:

 • bác sĩ,
 • giáo viên,
 • nhân viên nhà trẻ, và
 • cán bộ xã hội.

Mặc dù cán bộ DCF không thể nói cho bạn ại đã báo cáo về bạn, người cán bộ phải nói cho bạn biết cụ thể những gì họ đã báo cáo. Đôi khi bạn có thể phỏng đoán được ai là người đã báo cáo, Nếu bạn nghĩ rằng người báo cáo cho DCF chính là người đã ngược đãi bạn, hãy nói cho cán bộ xã hội biết. Hãy nói với cán bộ xã hội nếu bạn nghĩ rằng người ta đã báo cáo về bạn bởi vì họ tức giận với bạn hoặc họ muốn làm bạn tổn thương.

4. Tôi có thể đọc bản báo cáo không?

Bạn có quyền được xem một bản sao của báo cáo. Bản báo cào đó gợi là “một báo cáo 51A”. bạn cũng có quyền được xem báo cáo của DCF về việc điều tra. Báo cáo về việc điều tra được gọi là “báo cáo 51B”. Tên gọi “51B” ra đời từ điều 51B Chương 119 trong Các Điều Luật Chung của tiểu bang Massachusetts (section 51B of Chapter 119 of the Massachusetts General Laws, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh).

Sau đây là các bước cần làm để yêu cầu một bản sao của các báo cào này:

 1. Viết thư gửi Giám đốc Khu vực của DCF

  Bạn có thể tìm địa chỉ tại trang tin trực tuyến của Bộ Trẻ Em và Gia Đình (find the address on the Department of Children and Families website, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh).

 2. Trong thư, yêu cầu được xem bản báo cáo 51A và 51B.
 3. Làm một bản sao của thư này để bạn lưu lại trước khi gửi đi.

DCF sẽ gửi cho bạn một bản sao của các báo cáo này hay một lá thư giải thích tại sao họ không gửi cho bạn các báo cáo. Bạn sẽ phải chờ một thời gian mói nhận được hồi âm từ họ. Nếu bạn nhận được bản báo cáo, tên của người báo cáo về bạn cho DCF sẽ không có trong đó.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý