Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu tôi không đồng ý với quyết định của DCF hoặc không thích cán bộ của tôi thì sao?

Ấn hành bởi Viện Cải cách Luật tiểu bang Massachusetts thông qua Dự án Americorps của Các Dịch vụ Pháp Lý Miền Tây Massachusetts
Sự xem xét lại May 2010

21. Tôi không thích cán bộ từ Bộ Trẻ Em và Gia đình. Tôi có thể làm gì?

Hãy cố gắng hòa hợp với cán bộ của bạn. Nếu bạn không hòa hợp được với cán bộ của bạn hoặc có vẻ như bạn đang không hợp tác, Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) co thể sẽ dùng điều đó để chống lại bạn. Nhưng hãy ghi nhớ rằng làm việc cùng nhau không có nghĩa phải là bạn bè của nhau. Bạn cần phải có khả năng hòa hợp được với cán bộ của bạn, tuy bạn không cần phải thích anh ấy hoặc cô ấy.  

Hãy cố gằng trao đổi với cán bộ của bạn về bất cứ vấn đề nào bạn đang gặp phải. Nếu bạn nghĩ rằng có sự hiểu lầm, hãy nói với cán bộ của bạn những gì đang làm phiền bạn. Nói chuyện một cách chan hòa kể cả khi bạn đang bực bội với anh ấy hoặc cô ấy. Bạn có thể cần cán bộ của bạn giúp đỡ tại Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình. Ví dụ như, nếu bạn có một vụ án giành quyền nuôi con chống lại người ngược đãi bạn, cán bộ DCF của bạn có thể chỉ ra cho thẩm phán rằng người ngược đãi không nên được quyền nuôi con bởi vì con cái của bạn rất sợ anh ta.

Nếu bạn thực sự có vấn đề với cán bộ của bạn, hãy gọi tới văn phòng DCF và nói chuyện với sếp của cán bộ đó. DCF cũng có những Chuyên viên về Bạo hành Gia đình mà bạn có thể gọi tới để được giúp đỡ. Hãy đề cập đến những gì thật cụ thể khi đưa ra khiếu nại. Không nên chỉ nói rằng bạn không thích cán bộ của bạn. Hãy nói với người sếp hoặc Chuyên viên về Bạo hành Gia đình về những điều mà cán bộ đó đã nói hoặc làm mà có vẻ như là sai. Hãy giải thích rằng bạn muốn hợp tác với DCF nhưng cần được giúp đỡ về những vấn đề mà bạn đang gặp phải với cán bộ của bạn.

22. Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết định của Bộ Trẻ Em và Gia Đình?

Bạn có thể nộp một đơn khiếu nại và yêu cầu một cuộc “điều trần công bằng”. Đây là một cơ hội để tranh cãi về những quyết định nào đó của DCF. Một cán bộ điều trần người đã không làm việc trong trường hợp của bạn sẽ nghe những điều bạn muốn nói và những điều DCF muốn nói. Sau đó cán bộ điều trần sẽ đưa ra quyết định liệu DCF đúng hay sai. Nếu cán bộ điều trần cho rằng DCF sai, cán bộ điều trấn sẽ ra lệnh cho DCF thay đổi quyết định của mình.

Một số lý do mà bạn có thể yêu cầu một Cuộc Điều trần Công bằng là:

 • bạn muốn khiếu nại quyết định của DCF “hỗ trợ” một báo cáo về ngược đãi hoặc bỏ bê;
 • bạn muốn khiếu nại quyết định của DCF đưa tên bạn vào “you want to appeal DCF's decision to put your name on the "Danh sách đăng ký Các Thủ phạm Bị Cáo buộc” (một danh sách những người mà DCF nói rằng đã ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em
 • bạn muốn khiếu nại quyết định của DCF chấm dứt hoặc cắt giảm các dịch vụ của bạn;
 • DCF chấm dứt hoặc cắt giảm các dịch vụ của bạn mà không thông báo trước; hoặc
 • bạn cho rằng DCF đã không làm theo quy định riêng của mình và điều này đã gây ra nhiều tác hại.

Hãy viết thư tới Văn phòng Điều trần Công bằng của DCF (DCF Fair Hearing Office, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh), 600 Washington St., Boston, MA 02111, để yêu cầu một cuộc Điều trần Công bằng. Bạn phải yêu cầu một cuộc Điều trần Công bằng trong vòng 30 ngày sau khi bạn nhận được quyết định mà bạn muốn khiếu nại. Nhớ đảm bảo bao gồm những mục sau trong thư của bạn:

 1. tên của bạn;
 2. địa chỉ của bạn;
 3. số điện thoại của bạn;
 4. tên của con bạn;
 5. tên và địa chỉ văn phòng DCF;
 6. một bản sao hoặc mô tả về quyết định mà bạn muốn khiếu nại; và
 7. ngày đưa ra quyết định.
 8. Nếu bạn cần một thông dịch viên tại cuộc điều trần, hãy nói ra và nói cho DCF biết bạn nói ngôn ngữ nào.

Làm hai bản sao của thư này trước khi bạn gửi thư đi tới Văn phòng Điều trần Công bằng của DCF. Gửi một bản tời giám đọc của văn phòng DCF địa phương đã đưa ra quyết định mà bạn đang khiếu nại. Giữ lại một bản sao của thư cho bản than bạn.

Nếu bạn thua tại cuộc Điều trần công bằng, bạn có thể nộp đơn xin khiếu nại lên Tòa án Tối cao. 

Hãy cố gằng nói chuyện với một luật sư nếu bạn nghĩ rằng bạn muôn một cuộc Điều trần Công bằng hoặc nếu bạn muốn kháng cáo quyết định của cuộc Điều trần Công bằng lên tòa án. Hãy gọi cho chương trình các dịch vụ pháp lý ở địa phương bạn (your local legal services program, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) để biết xem bạn có thể được trọ giúp pháp lý miễn phí. Bạn cũng có thể gọi tới dịch vụ giới thiệu luật sư (lawyer referral service, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) để tìm một luật sự tư có thể giúp đỡ bạn với một chị phí mà bạn có thể trả được.

23. Nếu tôi không nói tiếng Anh đủ tốt để có thể thực hiện một cuộc Điều trần  công bằng?

Theo qui định của DCF thì bạn có thể mang một thông dịch viên tới cuộc Điều trần hoặc yêu cầu DCF cho bạn một thông dịch. Thông báo của DCF về quyền được điều trần của bạn cũng cho bạn biết bạn phải làm gì để yêu cầu họ chỉ định một thông dịch cho bạn. Nếu bạn muốn DCF cung cấp một thông dịch viên cho bạn, hãy nói cho họ biết trong  thư yêu cầu có một cuộc Điều trân Công bằng và nhớ cho họ biết bạn nói ngôn ngữ nào.  

24. Nếu tôi không đồng ý với những quyết định khác nhau của DCF thì sao?

Bạn chỉ có thể có được một cuộc Điều trần Công bằng với một số quyết định nhất định của DCF. Một số nằm trong danh sách ở câu hỏi “Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết địn của Bộ Trẻ Em và Gia Đình?” Một danh sách đầy đủ những quyết định mà bạn có thể khiếu nại tại một cuộc Điều trần Công bằng nằm trong các qui định của DCF (the DCF regulations, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh).

Bạn có thể kháng cáo các quyết định của DCF loại không nằm trong danh sách thông qua “quá trình khiếu nại” của DCF.  Ví dụ, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại về cách mà một cán bộ hoặc một nhân viên khác đối xử với bạn.

Để bắt đầu một khiếu nại, nộp một bản khiếu nại bằng văn bản cho văn phòng mà bạn đang muốn khiếu nại. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại tại:

 • Văm phòng DCF Vùng;
 • Văn phòng DCF Khu vực;
 • Cơ quan Cung cấp Hợp đồng (một cơ quan cung cấp các dịch vụ DCF cho bạn hoặc
 • Ban Xem xét Chăm nuôi của DCF.

Bạn phải nộp đơn khiếu nại trong vòng 30 ngày mà bạn có vấn đề với DCF. Khi bạn viết đơn khiếu nại, bao gồm mọi sự việc và tranh cãi mà bạn muốn DCF xem xét. 

DCF sẽ phải gửi cho bạn quyết định của họ trong vòng 21 ngày. 

25. Có ai khác nữa mà tôi có thể điện thoại để hỏi hoặc trao đổi những băn khoăn về DCF hay không?

DCF có một Văn phòng Thanh tra ("Office of the Ombudsman", trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh). Văn phòng này giúp những phụ huynh nào cảm thấy DCF đã đối xử với họ thiếu công bằng. Văn phòng này dành cho những người đã cố gắng giải quyết vấn đề với văn phòng DCF địa phương mà vẫn chưa hài lòng. Các nhân viên tại Văn phòng Thanh Tra có thể làm việc với bạn và văn phòng DCF ở địa phương bạn để giải quyết các vấn đề. Số điện thoại là (617) 748-2444.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý