Bạn đang ở đây

Bộ Trẻ Em và Gia Đình có thể lấy con của tôi trước cả khi tôi biết được có một ai đó đã báo cào về tôi hay không?

Nếu DCF nghĩ rằng con cái của bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm tức thì, họ có thể tới gặp một thẩm phán tại Tòa án Vị Thành Niên và yêu cầu một án lệnh khẩn cấp cho DCF quyền nuôi con ngay lập tức. Để có được án lệnh quyền nuôi con, DCF phải làm chứng trước tòa về mối nguy hiểm tức thì. Nếu DCF có được án lệnh, họ có thể tời và đưa con cái của bạn đi ngay lập tức, trước cả khi bạn có thể biết về án lệnh đó. DCF không chỉ tìm kiếm con cái của bạn ở nhà của bạn. DCF phải ra ngoài tìm kiếm con cái của bạn cho dù chúng ở đâu và đưa chúng đi dưới sự trông nom của họ.

Án lệnh khẩn cấp cho phép DCF quyền nuôi con có hiệu lực tối đa đến 72 giờ. Khi tòa án cho phép DCF quyền nuôi con, cùng lúc họ cũng phải đưa thông báo cho ít nhất một phụ huynh biết. Thông báo này cho phụ huynh biết để ra tòa dự một phiên xử. Tại phiên xử, thẩm phán sẽ quyết định liệu DCF sẽ tiếp tục giữ quyền nuôi con của bạn sau 72 giờ. Phiên xử này đôi khi được gọi là "điều trần 72 giờ" hoặc một "điều trần ba ngày."

Nếu có một cuộc điều trần 72 giờ và bạn không nhận được thông báo, hãy gọi cho Tòa án Vị Thành Niên ở địa phương bạn (your local Juvenile Court, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) để biết thông tin về cuộc điều trần.

Bạn có quyền có một luật sư. Nếu bạn không có khả năng thuê một luật sư, tòa án sẽ phải chỉ định một luật sư cho bạn. Tòa án sẽ phải nói cho bạn biết quyền được có một luật sư chỉ định cho bạn nếu bạn không có khả năng tự thuê một luật sư.  

Có được một luật sư sớm chừng nào tốt chừng đó.  Người luật sư cỏ thể tận dụng mọi thời gian cô ấy có được để tìm hiểu về trường hợp của bạn.  

Các con của bạn cũng có quyền có luật sư, và tòa án phải chỉ định luật sư cho con của bạn nêu bạn không đủ khả năng để tự thuê một luật sư. Bạn không phải trả tiền thuê luật sư cho con của bạn.

Bạn có quyền có một cuộc điều trần trong vòng ba ngày. Cuộc điều trần này để thẩm phán đưa ra quyết định liệu con bạn có thể ở lại với bạn trong khi DCF thực hiện việc điều tra trường hợp của bạn. Bạn có thể có được một luật sư trước khi cuộc điều trần ba ngày của bạn. Nếu bạn có thể có được một luật sư, hãy yêu cầu luật sư đến dự cuộc điều trần cùng bạn.  

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý