Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Опека

Ấn hành bởi Viện Cải Cách Luật Massachusetts
Sự xem xét lại Tháng 2, 2022

“Quyền nuôi con thể chất” là có con bạn sống với bạn và cung cấp một ngôi nhà cho chúng

Quyền nuôi con hợp pháp là có quyền và trách nhiệm để đưa ra những quyết định chính về phúc lợi của con bạn.

Cha mẹ có sự sắp xếp về quyền nuôi con khác nhau:

  • Một phụ huynh có thể có quyền nuôi con trong khi họ có quyền nuôi con hợp pháp với một người cha/mẹ khác.
  • Một cha/mẹ có thể có quyền nuôi con hợp pháp trong khi họ chia sẻ quyền nuôi con với cha/mẹ khác.
  • Cha mẹ có thể chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp

Quyền nuôi con hợp pháp

Toàn quyền nuôi con hợp pháp

Toàn quyền nuôi con có nghĩa là chỉ có một cha/mẹ có quyền và trách nhiệm đưa ra những quyết định về phúc lợi của con bạn.  Các quyết định chính như chăm sóc y tế, giáo dục, kỷ luật và tôn giáo.

Chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp

Chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp có nghĩa là cả hai cha/mẹ đều có quyền và trách nhiệm trong việc đưa ra những quyết định chính về phúc lợi của con bạn.  Cha mẹ cùng đưa ra quyết định về những điều chính yếu như chăm sóc y tế, giáo dục, kỷ luật và tôn giáo.

Quyền nuôi con thể chất

Toàn quyền nuôi con thể chất

Toàn quyền nuôi con thể chất có nghĩa là một cha/mẹ có trách nhiệm cung cấp cho con bạn nhà cửa và chăm sóc con bạn.

Người cha/mẹ kia vẫn có thể có thời gian chăm con parenting time. Tòa án có thể quyết định việc sắp xếp thời gian làm cha mẹ không phù hợp với phúc lợi tốt nhất cho con bạn.

Chia sẻ quyền nuôi con

Chia sẻ quyền nuôi con có nghĩa là cả hai cha mẹ đều có trách nhiệm cung cấp chổ ở cho con bạn Mỗi cha/mẹ đều có trách nhiệm chăm sóc con bạn Chia sẻ quyền nuôi con có nghĩa là con bạn thường xuyên liên lạc với cả hai cha/mẹ

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý