Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tiền cấp dưỡng con cái

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Ở tiểu bang  Massachusetts có những điều luật về tiền cấp dưỡng con cái để đảm bảo rằng cha mẹ dù không cùng sống chung với nhau vẫn có trách nhiệm chia sẻ các chi phí trong việc nuôi nấng con cái. Tiểu bang Massachusetts trông đợi rằng bên cha mẹ không sống chung với con cái phải đóng góp trách nhiệm của họ đối với những chi phí đó bằng việc trả tiền cấp dưỡng con cái. Đôi khi một đữa trẻ sống một phần thời gian với một bên cha mẹ và một phần thời gian với bên cha mẹ kia. Trong trường hợp này, bên cha mẹ mà đứa trẻ sống chung với ít thời gian hơn thường phải trả tiền cấp dưỡng con cái cho bên cha mẹ kia. Bên cha mẹ trả tiền cấp dưỡng con cái cũng thường phải chịu trách nhiệm mua cho bảo hiểm sức khỏe của đứa trẻ.
Tiền cấp dưỡng con cái hỗ trợ trong việc trả các chi phí cho con của bạn vể:

  • Nhà ở,
  • Bảo hiểm sức khỏe y tế và/hoặc chi phí y tế, bao gồm các chi phí liên quan đến việc sinh đẻ,
  • Chi phí gửi trẻ,
  • Chi phí giáo dục, và
  • Thực phẩm và Quần áo.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý