Bạn đang ở đây

Tôi có thể được toà miễn các phí tổn toà án của tôi hay không?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Toà nên miễn các chi phí nộp đơn và các chi phí khác liên quan đến án vụ của bạn, nếu bạn có thu nhập thấp. Có một mẫu đơn của toà án dùng để yêu câu toà miễn các chi phí của quí vị - Cam kết Nghèo túng (Affidavit of Indigency). Trong mẫu đơn này, bạn chọn 3 lý do tại sao thu nhập của bạn quá thấp làm bạn không trả được các chi phí toà án của bạn:

A. Bạn nhận lãnh một trong các phúc lợi công cộng liệt kê trong Hạng mục A, xem Hạng Mục A;

B. Thu nhập của bạn bằng hoặc ít hơn một số tiền nhất định. Càng có nhiều người lệ thuộc vào bạn, ví dụ như con cái, người thân bị tàn tật, thì thu nhập của bạn càng được ở mức cao. Mỗi năm Chính phủ Liên bang qui định mức tiền này. Xem Hạng Mục B; hoặc

C. Kể cả khi thu nhập của bạn cao hơn số tiền mà Chính phủ Liên bang xem như thu nhập thấp, bạn vẫn có thể không có khả năng chi trả được các khoản chi phí liên quan đến án vụ của bạn. Xem Hạng Muc C.

Nếu bạn chọn Hạng mục A hoặc B, toà án hoặc thư ký tại toà án nên tự động phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn.

Nếu bạn chọn lý do C, bạn sẽ phải điển thêm một mẫu đơn khác nữa. Xem Hạng Muc C.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý