Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu thư ký không phê duyệt Cam kết Nghèo túng của tôi ngay lập tức thì sao?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Các quyền của bạn

Thư ký có thể làm 2 việc:  

  1. phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn, hoặc     
  2. nộp cho một thẩm phán ra quyết định.

Thư ký không nên đòi hỏi bạn thêm các thông tin hoặc giấy tờ về tài chính khi bạn nộp Cam kết Nghèo túng nếu:

  • Bạn đánh dấu vào Hạng mục A hoặc B,
  • Bạn điền Phần II và III của đơn, và   
  • Bạn đã ký và đề ngày vào trong đơn.

Luật nói rằng thư ký phải phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn ngay lập tức nếu nó trông “thông thường và hoàn chỉnh”.

Cũng vậy, Chánh án (Marshall) của Tòa án Tư pháp Tối cao đã viết một bản ghi nhớ nhắc nhở các thư ký tuân thủ luật.

Đôi khi

Đôi khi một thư ký sẽ nói với bạn rằng họ cần thêm các thông tin và giấy tờ tài chính trước khi họ có thể phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn. Ví dụ như:

  • Nếu bạn đánh dấu vào Hạng mục A, thư ký có thể hỏi bạn cho các giấy tờ chứng tỏ rằng bạn đang nhận lãnh các trợ cấp đó.   
  • Nếu bạn đánh dấu vào Hạng mục B, thư ký có thể yêu cầu bạn nộp cuống lương, hoặc điền them các mẫu biểu tài chính.

Tôi có thể làm gì nếu thư ký yêu cầu tôi thêm thông tin?

Nếu bạn đánh dấu Hạng mục A hoặc B, và hoàn thành đúng các phần còn lại của đơn, và người thư ký đòi hỏi bạn thêm thông tin hoặc giấy tờ, hãy nhắc nhở người thư ký về luật và các hướng dẫn của Toà án Tư pháp Tối cao.   

Nếu thư ký nộp bản Cam kết Nghèo túng của bạn cho một thẩm phán để ra quyết định, bạn vẫn có thể nộp các giấy tờ toà án của bạn. Bạn không phải trả các lệ phí khi bạn nộp đơn, Nhưng nếu bản Cam kết Nghèo túng của bạn không đúng, và thu nhập của bạn quá cao để được miễn, bạn có thể phải trả những chị phí đó sau.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nộp bản Cam kết Nghèo túng bạn có thể gọi văn phòng trợ giúp pháp lý của địa phương bạn (call your local legal aid office) để được giúp đỡ.

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Luật

Luật tiểu bang Massachusetts qui định rằng nếu một Cam kết Nghèo túng trông thường lệ và hoàn chỉnh, và chỉ ra rằng bạn đủ tiêu chuẩn, bản cảm kết nên được phê duyệt cho phép. Xem Các Điều luật chung Chương 261 phần 27 (C)(2) (General Law Chapter 261 section 27(C)(2)).

Các Hướng dẫn của Toà án Tư pháp Tối cao

Toà án Tư pháp Tối cao Tiểu bang Massachusetts ban hành các hướng dẫn cho thư ký toà án nói rằng:

  • Nếu bạn nộp một Cam kết Nghèo túng dưới Hạng mục A và B, và điền đúng, thư ký không nên yêu cầu bạn thêm thong tin hoặc chuyển bạn tới một thẩm phán.
  • Nếu bạn nộp một Cam kết Nghèo túng dưới Hạng mục C, thư ký có thể phê duyệt nó. Thư ký chỉ cần chuyển bạn lên một thẩm phán, nếu họ có một câu hỏi thật sự nghiêm trọng trong việc liệu bạn có đủ các tiêu chuẩn dưới Hạng mục C.
  • Một thư ký không nên yêu cầu bạn điền một bản Cam kết Bổ sung nếu bạn đánh dấu Hạng mục A hoặc B. Bạn chỉ phải điền một bản Bổ sung nếu bạn đánh dấu Ô C.

Toà án Tư pháp Tối cao Massachusetts cũng nói rằng thư ký phải lưu và đề ngày cho các giấy tờ toà án khi bạn nộp chúng cho thư ký. Nếu thư ký có một câu hỏi và bạn cần gặp một thẩm phán để được phê duyệt Cam kết, thứ ký vẫn phải lưu giấy tờ của bạn vào ngày mà bạn nộp chúng cho thư ký. Hướng dẫn nói rằng, “tất cả các giấy tờ nộp phải được đề ngày và chấp nhận vào ngày đầu tiên chúng được nộp, và phải được tiến hành mà không được chậm trễ”. “Không có giấy tờ nào bị từ chối bởi vì người nộp chưa xin được miễn các lệ phí nộp đơn”.

Xem bản ghi nhớ (memo) của Toà án Tư pháp Tối cao và Các Hướng dẫn cho Toà án (Instructions to Courts).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý