Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu thư ký từ chối Cam kết Nghèo túng của tôi thì sao?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Luật

Luật tiểu bang Massachusetts qui định rằng nếu một Cam kết Nghèo túng trông thường lệ và hoàn chỉnh, và chỉ ra rằng bạn đủ tiêu chuẩn, bản cảm kết nên được phê duyệt cho phép. Xem Các Điều luật chung Chương 261 phần 27 (C)(2) (General Law Chapter 261 section 27(C)(2)).

Các Hướng dẫn của Toà án Tư pháp Tối cao

Toà án Tư pháp Tối cao Tiểu bang Massachusetts ban hành các hướng dẫn cho thư ký toà án nói rằng:

  • Nếu bạn nộp một Cam kết Nghèo túng dưới Hạng mục A và B, và điền đúng, thư ký không nên yêu cầu bạn thêm thong tin hoặc chuyển bạn tới một thẩm phán.
  • Nếu bạn nộp một Cam kết Nghèo túng dưới Hạng mục C, thư ký có thể phê duyệt nó. Thư ký chỉ cần chuyển bạn lên một thẩm phán, nếu họ có một câu hỏi thật sự nghiêm trọng trong việc liệu bạn có đủ các tiêu chuẩn dưới Hạng mục C.
  • Một thư ký không nên yêu cầu bạn điền một bản Cam kết Bổ sung nếu bạn đánh dấu Hạng mục A hoặc B. Bạn chỉ phải điền một bản Bổ sung nếu bạn đánh dấu Ô C.

Toà án Tư pháp Tối cao Massachusetts cũng nói rằng thư ký phải lưu và đề ngày cho các giấy tờ toà án khi bạn nộp chúng cho thư ký. Nếu thư ký có một câu hỏi và bạn cần gặp một thẩm phán để được phê duyệt Cam kết, thứ ký vẫn phải lưu giấy tờ của bạn vào ngày mà bạn nộp chúng cho thư ký. Hướng dẫn nói rằng, “tất cả các giấy tờ nộp phải được đề ngày và chấp nhận vào ngày đầu tiên chúng được nộp, và phải được tiến hành mà không được chậm trễ”. “Không có giấy tờ nào bị từ chối bởi vì người nộp chưa xin được miễn các lệ phí nộp đơn”.

Xem bản ghi nhớ (memo) của Toà án Tư pháp Tối cao và Các Hướng dẫn cho Toà án (Instructions to Courts).

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Nếu thư ký không phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn, ông ấy hay bà ấy phải nộp lên thẩm phán để quyết định.       

Thẩm phán có thể:

  • phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn,
  • phán quyết rằng bạn phải trả một phần lệ phí, hoặc
  • phán quyết rằng bạn phải trả toàn bộ lệ phí.

Nếu bạn không đồng ý với thẩm phán, bạn có thể khiểu nại lên toà án cao hơn.

Thời hạn làm việc này ngắn, nên bạn phải hành động thật nhanh.  Hỏi văn phòng thư ký toà để biết các thông tin làm thế nào để khiếu nại.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý