Bạn đang ở đây

Nếu tôi không có khả năng trả các phí tổn để ra toà thì sao?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Nếu bạn cần ra toà, nhưng bạn không có khả năng trả các khoản phí tổn và lệ phí, có thể bạn không phải trả chúng. Toà có thể “miễn” các khoản lệ phí, hoặc yêu cầu tiểu bang trả cho các khoản lệ phí toà bình thường.

Toà cũng có thể miễn hoặc yêu cầu tiểu bang trả các khoản lệ phí “thêm”.

Bạn phải điền vào một đơn gọi là “Cam kết Nghèo túng”. Đơn này để cho toà biết bạn không thể trả những chi phí liên quan đến án vụ của bạn.

Nếu thư ký hoặc thẩm phán toà phê duyệt đơn này, bạn sẽ không phải trả những chi phí đó.

Bạn có thể lấy một mẫu đơn “Cam kết Nghèo túng” (Affidavit of Indigency) tại bất cứ toà án nào hoặc trên mạng (Supplement to the Affidavit of Indigency).

Hãy tìm ra xem làm thế nào để yêu cầu toà án miễn các chi phí cho bạn.

Các toà án Liên bang không dùng mẫu đơn này vì họ có các qui định khác.

Chú thích

Toà án sẽ không trả phí tổn luật sư của bạn. Hãy xem Tìm kiếm Trợ giúp Pháp lý (Find Legal Aid) để được các giúp đỡ pháp lý miễn phí hoặc với phí tổn thấp.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý