Bạn đang ở đây

Who has custody?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng 2, 2022

Nếu bạn có lệnh của tòa, lệnh xác định người nào có quyền nuôi con hợp pháp.

Nếu bạn không có lệnh của tòa, quyền nuôi con tùy thuộc vào việc liệu bạn có hôn thú với người cha/mẹ kia không.

Nếu bạn có hôn thú

Nếu bạn có hôn thú và bạn chưa đến tòa để có quyền nuôi con, bạn chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp physical legal custody với người chồng/vợ.

Cả hai đều có quyền sống với con bạn và đưa ra quyết định về cuộc đời của con bạn.

Bạn có thể cần phải nộp đơn quyền nuôi con nếu người cha/mẹ kia:

  • Không cho con bạn sống với bạn, hoặc

  • Không cho bạn tham gia vào việc đưa ra những quyết định chính về cuộc đời của con bạn.

Bạn và người bạn đời của bạn có thể cần yêu cầu tòa ra lệnh quyền nuôi con hợp pháp.

Nếu bạn hoặc người bạn đời của bạn nộp đơn ra tòa để yêu cầu quyền nuôi con, cả hai đang chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp cho đến khi tòa đưa ra quyết định.

Nếu bạn chưa có hôn thú

Nếu bạn chưa có hôn thú, người mẹ có toàn quyền nuôi con hợp pháp physical and legal custody của con của bạn, mặc dù chưa có lệnh nào của tòa án về quyền nuôi con.

Người mẹ có thể cần có lệnh nuôi con từ tòa án tuyên bố là bà sẽ có toàn quyền nuôi con nếu cha của đứa trẻ:

  • cố gắng không cho con đến sống với cô, hoặc

  • cố gắng không đưa ra quyết định về quyền lợi của con bạn.

Ví dụ, người mẹ có thể cần phải đưa cho cảnh sát xem lệnh về quyền nuôi con nếu bà cần họ giúp để đem con về nhà từ cha của cháu.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý