Bạn đang ở đây

Kijan pou m mande pou yon òdonans pou m gen titèl la ?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng 2 năm 2022

Nếu bạn không cần lệnh quyền nuôi con ngay lập tức để giữ an toàn cho con bạn, bạn có thể nộp đơn kiện đến tòa án Quản Chế và Gia đình.

Nếu bạn cần lệnh quyền nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình, bạn có thể nộp đơn khiếu nại 209A để bảo vệ khỏi việc lạm dụng.

Cha mẹ đã kết hôn hoặc không kết hôn nộp đơn khác nhau khi họ cần có lệnh quyền nuôi con ngay lập tức.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm