Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

How does the judge decide custody when there is domestic violence?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng 2 năm 2022

Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực gia đình là phúc lợi tốt nhất cho con bạn. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại 209A lệnh chống lạm dụng, thẩm phán phải cần nhắc đơn này khi đưa ra quyết định. Bạn không cần phải có đơn khiếu nại 209A để thẩm phán cân nhắc bạo lực gia đình. Bạn có thể cho họ biết về trường hợp của bạn.

Nếu bạn cho thẩm phán biết là có bạo lực gia đình, họ sẽ quyết định quyền nuôi con ra sao?

Nếu bạn cho thẩm phán biết là có bạo lực gia đình trong mối quan hệ giữa bạn và người chồng/vợ, thẩm phán phải cân nhắc chuyện đó. Trẻ con đau khổ khi cha/mẹ ngược đãi nhau.

Nếu người cha/mẹ ngược đãi bạn hoặc lạm dụng bạn nhiều lần, thẩm phán sẽ không cho người cha/mẹ đó quyền nuôi con hợp pháp.1

Nếu thẩm phán quyết định cấp quyền nuôi con cho người cha/mẹ ngược đãi, thẩm phán đó phải có một lý do thật chính đáng . Và thẩm phán phải giải thích lý do bằng văn bản viết.

Quan Trọng

Nếu bạn không nộp đơn khiếu nại 209A về lệnh bảo vệ khỏi bị ngược đãi để chứng minh thẩm phán là người cha/mẹ khác ngược đãi bạn.

Liệu chuyện gì xảy ra nếu tôi nộp đơn khiếu nại?

Lệnh ngưng ngược đãi 209A không có nghĩa là thẩm phán sẽ cho bạn toàn quyền nuôi con.

Nhưng, lệnh 209A có nghĩa là người cha/mẹ khác ngược đãi bạn. Có thể sẽ không an toàn để bạn đưa ra quyết định về con của bạn với người ngược đãi bạn.

Thêm nữa, người cha/mẹ có thể dùng quyền nuôi con chung như là một cách để kiểm soát bạn thay vì làm điều tốt nhất cho con bạn. Ví dụ, khi con bạn ở với người cha/mẹ kia, người cha/mẹ này không thể lên kế hoạch hay tuân theo lịch nuôi con.

Nếu bạn nộp đơn khiếu nại 209A cho là người cha/mẹ kia không thể liên lạc bạn, thẩm phán có lý do tốt để cấp quyền nuôi con cho bạn sole legal custody. Người cha/mẹ khác không thể chia sẻ quyền đưa ra quyết định về con của bạn nếu họ không cho phép bạn liên hệ bạn.

Nếu lệnh 209A cho là người cha/mẹ kia không thể liên hệ với con bạn, thẩm phán có lý do chính đáng để ra lệnh sole physical custody. Lệnh 209A cho rằng người cha/mẹ kia không thể liên hệ với con bạn, có nghĩa là thẩm phán quyết định liên hệ với con bạn là không an toàn.

Nếu bạn kết hôn với một một cha/mẹ khác và bạn có lệnh 209A, thẩm phán có thể chỉ ra lệnh chia sẻ quyền nuôi con nếu họ viết xuống lý do tại sao họ nghĩ là chia sẻ quyền nuôi con sẽ thực hiện được.

Vì vậy,nếu bạn nộp đơn 209A bảo vệ chống lại chồng/vợ, thẩm phán chỉ có thể ra lệnh chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp nếu thẩm phán viết xuống lý do tại sao chia sẻ quyền nuôi con là quyết định tốt.

Lưu ý

1 “Bằng chứng của tòa án quản chế và gia đình, ưu thế của bằng chứng, rằng một mô hình hoặc sự việc lạm dụng nghiêm trọng đã xảy ra sẽ tạo ra một giả thuyết có thể bác bỏ rằng điều này sẽ không mang đến lợi ich tốt nhất cho đứa trẻ sống với cha/mẹ có toàn quyền nuôi con, chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp với phụ huynh bị ngược đãi.” General Laws, Chapter 208, section 31A.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý