Bạn đang ở đây

E si m bezwen chanje yon òdonans pou titèl ?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng 2, 2022

Nếu bạn cần thay đổi quyền nuôi con, bạn phải cho thẩm phán biết về sự thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh gia đình của bạn kể từ ngày lệnh được ban hành. Luật này gọi là “ những tình huống thay đổi đáng kể.”

Nếu tôi cần thay đổi quyền nuôi con ngay lập tức thì sao?

Nếu chuyện gì đó xảy ra làm nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của con bạn sau khi tòa ban hành lệnh quyền nuôi con tạm thời, và bạn cần thay đổi lệnh này ngay lập tức, bạn phải nộp đơn Yêu cầu sửa Lệnh Quyền nuôi con tạm thời.

Nếu chuyện gì đó xảy ra làm nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của con bạn sau khi tòa ban hành lệnh quyền nuôi con cuối cùng, và bạn cần thay đổi lệnh này ngay lập tức, bạn phải nộp đơn khiếu nại thay đổi Yêu cầu sửa Lệnh Quyền nuôi con.

Nếu bạn cần thay đổi quyền nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình, bạn có thể nộp đơn khiếu nại 209A để bảo vệ bạn khỏi bị lạm dụng.

Nếu tôi không cần thay đổi lệnh quyền nuôi con ngay lập tức thì sao?

Nếu bạn không cần thay đổi lệnh quyền nuôi con ngay lập tức, bạn có thể nộp đơn khiếu nại để thay đổi ở Tòa án Quản chế và Gia đình. Nếu lệnh chỉ là lệnh quyền nuôi con tạm thời, bạn có thể nộp đơn yêu cầu thay đổi lệnh quyền nuôi con tạm thời.

Nếu người cha/mẹ khác và tôi đồng ý thay đổi lệnh quyền nuôi con?

Nếu cả cha/mẹ đồng ý thay đổi lệnh quyền nuôi con, dùng mẫu đơn của Tòa án Quản chế và Gia đình. Xem nếu cả cha/mẹ đều đồng ý thay đổi lệnh quyền nuôi con What if both parents want to change a custody order?

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm