You are here

E si yo pa banmwen yon entèprèt oswa yo mande mwen pou m mennen youn?

Pwodwi pa Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Kreye Jen 2015

Si pwogram nan pa ba ou yon entèprèt gratis, pote plent

 1. Mande pou w pale avèk yon sipèvizè.  Si sipèvizè a pa ba ou yon entèprèt,
 2. Ekri:
  • non sipèvizè a,
  • non pwogram lan, avèk
  • dat la.
 3. Rapòte li bay Koalisyon pou Aksè ak Langaj la (Language Access Coalition):
  • phone graphic Rele (617) 372-2154
  • cell phone graphic Tèks REFIZE (DENIED): (617) 372-2154
  • laptop graphic Rapòte li anliy

Koalisyon pou Aksè ak Langaj (The Language Access Coalition) ap fè envestigasyon li.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).