You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

E si yo pa banmwen yon entèprèt oswa yo mande mwen pou m mennen youn?

Pwodwi pa Koalisyon pou Aksè ak Langaj Massachusetts
Revize Jiyè 2023

Si pwogram nan pa ba ou yon entèprèt gratis, pote plent

  1. Mande pou w pale avèk yon sipèvizè.  Si sipèvizè a pa ba ou yon entèprèt,
  2. Ekri:
    • non sipèvizè a,
    • non pwogram lan, avèk
    • dat la.
  3. Rapòte li bay Koalisyon pou Aksè ak Langaj la (Language Access Coalition):

Koalisyon pou Aksè ak Langaj (The Language Access Coalition) ap fè envestigasyon li.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).