You are here

E si mwen pa kapab konprann entèprèt la?

Pwodwi pa Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Kreye Jen 2015

Ou genyen dwa pou yo ba ou yon entèprèt ou kapab konprann.  Si li pale yon dyalèk diferan, koneksyon telefòn nan pa bon, oswa genyen yon lòt pwoblèm, di anplwaye a sa.

Si ou pa kapab konprann entèprèt la, mande entèprèt la pou l repete oswa di li nan lòt mo..  Si ou ankò pa kapab konprann di, “Mwen kapab konprann entèprèt mwen an.”  Lap di anplwaye a sa.  Yo dwe ba ou yon nouvo entèprèt.

Si yo pa ba ou yon entèprèt ou kapab konprann, fè plent:

 1. Mande pou pale avèk yon sipèvizè. Si sipèvizè a pa ba ou yon entèprèt ou kapab konprann,
 2. Ekri:
  • non sipèvizè a,
  • non pwogran nan, avèk
  • dat la. 
 3. Rapòte li bay Koalisyon pou Aksè ak Langaj la (Language Access Coalition):
  • phone graphic Rele (617) 372-2154
  • cell phone graphic Tèks REFIZE (DENIED): (617) 372-2154
  • laptop graphic Rapòte li anliy

Koalisyon pou Aksè ak Langaj (The Language Access Coalition) ap fè envestigasyon li.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).