Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Règ Vaksinasyon an

Revize Mas 2015

Kisa règ vaksinasyon an ye?

Pou w jwenn TAFDC ou bezwen montre DTA

 • Kanè vaksen pitit ou, ki rele imunizasyon tou, ajou, oswa
 • Ou genyen rezon medikal o relijye ki fè ou pa bay pitit ou vaksen.

Kòman règ vaksinasyon an fonksyone?

DTA dwe enfòme w sou règ vaksinasyon an:

 • Lè ou premye aplike,  
 • Lè yon timoun fèt, ak
 • Lè yon timoun vin gen 2 an.

Nan pwen sa a ou genyen 60 jou pou w bay DTA pwèv:

 • Vaksinasyon pitit ou a  ajou,
 • Ou genyen randevou ak doktè pou fè vaksinasyon yo, oswa
 • Ou genyen rezon medical oswa relijye pou w pa vaksine pitit ou a.

Kisa m kapab itilize kòm pwèv?

Pwèv la genyen youn nan sa yo ladan l:

 • Yon fòm vaksinasyon moun sant medikal  pitit ou a ranpli.
 • Yon lèt sant medikal pitit ou a ki endike vaksen pitit ou a ajou.
 • Yon kopi MassHealth o lòt fakti asirans ki montre pitit la te wè doktè pou tcheke l anbòn sante.
 • Pwèv pitit ou a nan yon pwogram Head Start oswa yon gadri lisansye. Si DTA peye pou Head Start oswa gadri a, DTA deja genyen pwèv vaksinasyon an.
 • Pwèv pitit ou a enskri lekòl.
 • Yon lèt sant medikal pitit ou a avèk dat randevou pou li vaksinen an. Wap bezwen bay  DTA yon lèt doktè ositoke pitit la genyen randevou a.

Si pitit ou a genyen mwenske 2 zan, DTA kapab mande ou pou w montre pitit la ankò ajou sou vaksen yo aprè li vin gen 2 zan.

E si m pa kapab bay DTA pwèv vaksinasyon yo? 

Si ou pa bay DTA pwèv yo bezwen yo:

 • Wap pèdi pòsyon alokasyon TAFDC pa w la – apeprè $100/mwa.
 • Wap kapab pèdi dediksyon sou revni w sou salè ou ak lòt sèvis sipò DTA tèlke transpòtasyon oswa, gadri.

Si pitit ou a apwen sou vaksen yo, DTA kapab ede w jwenn pwèv ou bezwen yo. Di DTA si ou bezwen èd pou w jwenn yon lèt sant la oswa lekòl la.

E si m pa kapab fè vaksinen pitit mwen an?

Si ou pa kapab fè vaksinen pitit ou a pou rezon medical o relijye, ou kapab genyen, " rezon valab " pou w pa obeyi règ la.  Ou kapab genyen rezon valab si:

 • Vaksen yo kont kwayans relijye ou.
 • Yon nòt ekri doktè a di pitit ou a pa dwe vaksinen pou rezon medikal.
 • Ou diskite vaksen yo ak doktè a e ou kwè yap riske sante pitit ou a.

Si  ou genyen yon rezon valab, ou pap pèdi TAFDC ou menmsi pitit ou a pa vaksinen.

Pou w montre rezon valab, ou dwe bay DTA youn nan sa yo:

 • Yon atestasyon ekri ou ki di vaksinasyon kont kwayans relijye ou.
 • Yon lèt doktè ki di pitit ou a pa dwe pran vaksinen pou rezon medikal.
 • Yon atestasyon ekri ou ki di w te diskite vaksen yo avèk doktè pitit ou a e ou kwè vaksen yo se yon risk pou sante pitit ou a.

E si m bezwen èd pou m fè vaksinen pitit mwen?

MassHealth peye pou tout vaksen ki obligatwa, ak tout konsiltasyon ak lòt sèvis medikal.  Si ou bezwen èd pou w jwenn yon doktè, rele nimewo Sèvis pou Klyan MassHealth la nan 1-800-841- 2900. Ou kapab rele sant medikal lokal ou a nan vwazinaj la oswa klinik pedyatrik lopital la pou èd avèk enfòmasyon.

E si mwen pèdi TAFDC mwen akòz règ vaksinasyon an?

Ou kapab ale alapèl e mande yon odyans kont desizyon sa a (you can appeal the decision and ask for a hearing) si yap redwi alokasyon ou.  

Jwenn èd legal

Ou kapab rive jwenn èd legal nan biwo èd legal lokal ou a (your local legal aid office).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).