You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Lwa sou Dlo

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize 29 March, 2006

Eske yo kapab fe locatè dwe peye direrekteman?

water faucet image

Eske mèt kay ou a mande pou ou peye pou dlo akoz yon nouvo lwa leta Massachusetts? Pandan lwaye tou jou gen ladan li pri dlo, anba nouvo lwa sa-a, nouvo mèt kay yo kapab fè ou peye pou dlo, men sèlman si kondisyon sa yo reyini:

Mèt kay la ap bay yon plonbye ki lisansye enstale yon mite (yo rele sa sunb mite) ki pwal mezire kantite dlo chak aptman itilize.

 1. Y’ap enstale mite endividyèl
  Mèt kay la dwe enstale low-flow, wobinèt ki pou konsève dlo, wobinèt pou douche la.

   

 2. Enstale Low-Flow Fixtures
  Yo kapab fè ou peye pou dlo a pa sèlman si ou antre nan kay la aprè 16 Mas 2005. Yo pakab fè ou peye si ou kòmanse rete nan kay la apvan 16 Mas 2005 – ki se dat nouvo lwa sou dlo a rantre an vigè.
 3. Ou lwe kay la apre 16 Mas, 2005
  Si locate kite la anvan pat konn peye pou dlo e si lit e oblije fòse kite kay la, mèt kay la pap kapab fò lot moun k’ap vin abite nan kay la peye pou dlo. Se yon jan pou anpeche mèt kay yo mete locatè deyò pou rantre nouvo locatè ki pwal peye pou.
 4. Ansyen locate-a te degèpi
  Ou dwe genyen yon kontra lwaye ekri e ki siyen ni pa mèt kay la, ni pa oumen e ki di klè se wou ki pou peye pou dlo e ki sa akò-a di sou peman-an.
 5. Genyen yon kontra ekri
 6. Sètifika kont dife
  Mèt kay ki peye dlo separeman dwe gen yon sètifica ki soti nan Bò Lokal Depatman Sante ou byen Depatman ki sètifye mèt kay la reponn ak tou kondisyon ki anwo.

Si mèt kay la pa satisfè kondisyon sa yo li pap kapab fè ou peye pou dlo direkteman. Water Law Booklet.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).