You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Eseye pou w jwenn èd jiridik

Eseye jwenn yon avoka ositou ki posib. Itilize Zouti Massachusetts pou Twouve Resous Jiridik : MassLRF.org

Ou gen dwa ka jwenn èd jiridik gratis nan men pwogram èd jiridik lokal ou a. Si w pa ka jwenn yn avoka nan pwogram èd jiridik lokal ou a, rele asosyasyon ba lokal ou a epi mande pou pwogram referans avoka yo a. Jwenn asosyasyon ba lokal ou anliy. Si w pa gen yon òdinatè, ale nan bibliyotèk lokal ou pou w jwenn aksè ak yon òdinatè.

Yon avoka ka :

  • Ba w konsèy ki apwopriye pou w selon sityasyon ou.
  • Ranpli epi remèt dokiman tribinal yo pou w.
  • Reprezante w epi ale nan tribinal la avè w.
  • Pale ak jij la epi ak pwopriyetè ou oswa avoka pwopriyetè ou.

Gen kèk Tribinal Lòjman ki gen Pwogram Avoka pou yon Jounen. Pwogram Avoka pou yon Jounen an kapab pèmèt ou benefisye ak konsèy epi yon ti èd pou yon ti tan. Si w deja nan tribinal la, mande pèsonèl tribinal la oswa jij la kòman w ka jwenn pwogram Avoka pou Jounen an nan tribinal yo a.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).