You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Depoze yon repons

Lè w resevwa yon Demann pou Parèt ak Plent Pwosè Rezime, depoze Repons ou an san pèdi tan.

Itilize Repons lan pou w :

  • Defann dwa ou yo,
  • Esplike bay jij la poukisa pwopriyetè ou pa ta dwe mete w deyò, epi
  • Di jij la kisa pwopriyetè a te fè ki pa t bon.

Enprime livre sa a epi swiv enstriksyon yo pou w ka fin redije Repons ou an.

Oubyen itilize zouti gratis fòmilè Repons anliy ki fèt pa Massachusetts Defense for Eviction (MADE): GBLS.org/MADE

Eseye pou w jwenn èd jiridik

Livre sa a pa ranplase yon avoka.

Eseye pran yon avoka. Gade MassLegalHelp.org/find-legal-aid

Gen kèk biwo Sèvis Jiridik nan eta Massachusetts ki gen klinik ki ka ede w ak Repons ou an. Kontakte pwogram sèvis jiridik la ki bò lakay ou pou w ka aprann plis konsènan klinik sa yo.

Gen kèk tribinal ki gen pwogram Avoka pou yon Jou. Pwogram sa a ofri konsèy jiridik gratis nan jou pwosè w la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).