You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Pwoteje Tèt ounan yon Degèpisman

Si w ap fè fas ak yon degèpisman, itilize enfòmasyon sa yo pou w pran aksyon pou pwoteje lòjman ou

Nan eta Massachusetts, ou pa gen dwa ak yon avoka si w ap fè fas ak yon degèpisman. Anpil moun oblije reprezante tèt pa yo.

Sa a se premye nan 15 livre ki fèt pou ede w reprezante tèt ou si w ap fè fas ak yon degèpisman nan eta Massachusetts. Livre sa yo gen ladan yo enfòmasyon pratik konsènan ki etap ou bezwen pran pou w pwoteje dwa w yo, tankou kisa ou bezwen fè anvan ou ale nan tribinal la. Livre sa yo pa kapab ranplase wòl yon avoka.

15 livre pou ede w reprezante tèt ou

Livre 1: Pwoteje Tèt ou nan Ka yon Degèpisman
Ki etap pou w pran anvan w ale nan tribinal la epi kisa pou w pòte avè w lè w al nan tribinal la

Livre 2: Lis Verifikasyon Kòd Lòjman an
Ki kondisyon ki vyole Kòd Sanitè Eta a

Livre 3: Repons lan
Kòman pou w defann tèt ou epi esplike bay tribinal la poukisa yo pa ta dwe mete w deyò nan kay la

Livre 3A: Repons ak Dekouvèt Anreta
Kòman pou w mande tribinal la pou l aksepte fòmilè Repons ak Dekouvèt ou yo anreta

Livre 4: Dekouvèt
Kòman pou w jwenn enfòmasyon pou ede w prepare pou pwosè nan tribinal la

Livre 4A: Dekouvèt pou lokatè ki nan kay ke labank pral sezi yo
Kòman pou w jwenn enfòmasyon pou ede w prepare pwosè la

Livre 5: Transfè
Kòman pou w transfere yon pwosè nan Tribinal Lòjman an

Livre 6: Siprime yon Defo
Kòman pou w jwenn yon nouvo dat pou parèt nan tribinal la si w te rate premye randevou a

Livre 7: Apèl
Kikote pou depoze yon apèl si w te pèdi pwosè w la

Booklet 7A: Apèl
Kòman pou w depoze yon apèl pou yon ka ki nan yon Tribinal Lòjman

Livre 7B: Apèl
Kòman pou w depoze yon apèl pou yon ka ki nan yon Tribinal Distri

Livre 8: Ranvwa
Kòman pou w rete lakay ou si w te pèdi ka w

Livre 9: Afidavi Endijans
Kòman pou w mande tribinal la pou peye pou depans tribinal yo

Livre 10: Negosye yon Règleman pou Pwosè w
Kòman pou panse sou kisa ou vle kòm tèm ak kondisyon nan yon akò

Livre 11: Fòmilè Koreksyon Erè
Kòman pou w korije erè nan dokiman tribinal anliy ou yo.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).