You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Aprè yo sezi yon kay nouvo pwopriyetè a dwe reprann kontra fèmaj sou Seksyon 8 avèk MRVP yo

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Tout nouvo achtè propriyete sezi, enkli bank, dwe aksepte fèmaj sou Seksyon 8 avèk MRVP. Si lwaye  ou sibvansyone eke yo sezi bilding ou a, pale avèk pèsonel depatman lojman oswa biwo sèvis legal ou pou ou konnen ki chwa ou genyen.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).