Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Plis resous

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Lwa Ekspilsyon Koz Jis la se Chapit 186A a Nan Lwa Jeneral Massachusetts la (The Just Cause Eviction Law is Chapter 186A of the Massachusetts General Laws). Li te vini efektif nan 7 Out 2010. Non fòmel lwa sa a se “Pwoteksyon Lokatè Nan Kay Sezi”

Tèks lwa sa a nan: //www.malegislature.gov/Laws/
SessionLaws/Acts/2010/Chapter258
(wè Seksyon 6 /Section 6)

Pou plis enfòmasyon sou lwa eta a ak lwa federal yo sou dwa lokatè aprè yo sezi kay wè: www.masslegalhelp.org/haitian-creole/housing/foreclosures/bank-owned
avèk www.masslegalservices.org/
housing?tid=543

Pou pli enfòmasyon sou eviksyon wè: www.masslegalhelp.org/haitian-creole/housing/evictions

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).