You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Kisa "Just Cause" (Kos Jis ye)?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Si ou se yon lokatè ak bònfwa, bank la pa kapab ekspilse w amwenke li genyen "good cause" (yon bòn kos).

Kèk ekzanp sou kos jis:

  • pa peye lwaye
  • deranje lòt rezidan;
  • kreye nwizans
  • pa pèmèt mètkay rantre pou reparasyon

Bank la pa kapab ekspilse ou jis paske li vle ou soti. Bezwen yon bilding vid pa vle di ou genyen yon kos jis.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).