You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Kisa yon "bona fide tenant" (lokatè ak bòn fwa ye?)

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Kisa yon lokatè ak “bòn fwa" ye?

  • Si ou te rantre nan kay la avan yo sezi li, e

  • Si mètkay la avan yo te sezi li pat mari ou, madanm ou, pitit ou oswa paran ou,

ou se pwobableman "a bona fide tenant" (yon lokatè ak bòn fwa) e Lwa Kos Jis pou Ekspilsyon an pwoteje ou menmsi ou pa genyen yon kontra fèmaj.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).