COVID-19 ak Lekòl yo

Pwodwi pa Enstiti Refòm Jiridik Massachusetts la
Kreye 18 mas 2020
  • Depatman Edikasyon Primè ak Segondè (Department of Elementary and Secondary Education, DESE) pa egzije distri lekòl yo pou yo bay elèv yo sèvis ansèyman espesyal dirèk pandan lekòl yo fèmen akòz COVID-19.
  • DESE ankouraje distri yo pou yo ofri sèvis « konpansatwa » pou elèv ki pa jwenn sèvis ansèyman espesyal paske lekòl yo fèmen. Men yo pa pral egzije distri lekòl yo pou yo bay elèv yo sèvis « adisyonèl » oswa opòtinite pou « aprann ».
  • DESE apiye jefò distri yo pou fè reyinyon Ekip yo a distans. Ou gendwa pa ka patisipe nan reyinyon a distans Ekip yo pou pwoteje vi prive ou, oswa ou gendwa pa gen mwayen pou rankontre a distans. Men, reyinyon Ekip a distans yo ka yon opsyon pou kèk elèv. DESE p ap egzije lekòl yo pou yo ofri reyinyon Ekip a distans yo.
  • N ap ranvwaye randevou pou evalyasyon, reyinyon Ekip, ak lòt aksyon pwosediral yo akòz fèmti lekòl yo.
  • Lekòl kolektif, lekòl prive pandan lajounen, ak pansyona ki ofri ansèyman espesyal yo ka rete louvri oswa louvri ankò, pi bonè pase distri lekòl yo. Distri yo dwe ofri transpò pou elèv yo ka ale nan pwogram sa yo.

Adapte apati Moor, Perlman & Gregg, LLC COVID-19 AND SPECIAL EDUCATION UPDATE (DÈNYE NOUVÈL KONSÈNAN COVID-19 AK ANSÈYMAN ESPESYAL)

Repa Lekòl yo

Project Bread ap travay ak Depatman Edikasyon Primè ak Segondè epi plizyè lekòl ak asosye nan kominote a pou ede fanmi yo jwenn repa lekòl pandan lekòl yo fèmen. 

Yo gen yon kat jewografik entèraktif ak yon Google Sheet (fèy nòt nan pwogram Google la) ou ka itilize pou jwenn founisè repa lekòl lokal ou a.

Sou Google Sheet ki gen Enfòmasyon Repa Pandan Fèmti Lekòl la, jwenn kominote ou, non ak adrès founisè repa yo, kalite repa yo ofri, ak lè yo louvri yo.

Pou itilize kat jewografik pou Sit Repa Massachusetts pandan Fèmti Lekòl la, li ka bon si w « fèmen lejann nan » pou w ka wè kat la pi byen. Sou bò goch anba kat la itilize siy + ak - yo pou w ka agrandi oswa diminye pou w wè plis oswa mwens sou kat la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).