COVID-19 ak Imigrasyon

Kreye 18 mas 2020

Imigrasyon

Lòd Egzekitif pou Imigrasyon ki te anonse sou Twitter - yo te ranvwaye tout odyans nan kalandriye prensipal ant 16 mas 2020 ak 10 avril 2020 pou etranje ki pa nan detansyon yo.

Kòmanse 18 mas, biwo Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS nan lang anglè) te kanpe sèvis woutin fas-a-fas yo jiska omwen 1ye avril pou ede ralanti pwopagasyon Maladi Kowonaviris 2010 (COVID-19) la.

Manm pèsonèl USCIS la pral kontinye fè travay ki pa mande pou yo nan kontak ak piblik la. Men, USCIS pral bay sèvis ijans pou kèk grenn sitiyasyon. Si bezwen pran yon randevou pou yon ijans, kontakte Sant Kontak USCIS la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Help us improve MassLegalHelp!

Take a short survey to tell us what works and what is missing.