You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

¿Cómo solicito los beneficios del seguro de desempleo?

Revize December 2018

Ou kapab aplike pou alokasyon anpèson, oswa nan telefòn. Pou w aplike anpèsòn, ou kapab ale nan yonn nan 15 biwo san randevou Depatman Asistans Chomaj (DUA) nan Massachusetts yo. Sant Asirans Chomaj San Randevou (Uneployment Insurance Walk-In Centers).

Pou ou aplike nan telefòn, rele 1-617-626-6800 oswa 1-877-626-6800. Ou kapab aplike nan telefòn, Lendi al nan Vandredi, nan 8:30 dimaten al nan 4:30 apremidi. Ou pakab aplike nan entènèt, fwa sa a.

Aprè ou aplike, DUA ap poste desizyon yo ba ou. Lèt sa ap di ou si DUA deside pou peye ou alokasyon o non. Kenbe lèt sa a! Si DUA di ou pa kapab touche alokasyon, wap bezwen enfòmasyon nan lèt sa a pou w mande pou yo gade ka w la avèk plis atansyon. Wè E si mwen pa kapab resevwa Asirans Chomaj?

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).