You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Lage ou nan chomaj

Revize Jen 2013

Si yo mete m nan chomaj, ki dwa mwen genyen?

Si yo mete ou nan chomaj, ou gen dwa w pou yo peye ou nan dènye jou travay la. Ou kapab gen posibilite tou pou w jwenn sosyal (benefis Asirans Chomaj)    

Kilè mwen dwe touche?

Si yo mete ou nan chomaj, yo dwe peye ou nan dènye jou travay ou. Sa kapab jou yo di ou yap ba w chomaj la oswa pita. Nan dènye jou a, chèk pèman ou dwe enkli pèman pou tout vakans ak konje maladi ou pat itilize.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).