You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Apati isi a Kote Nou Prale?

Pwodwi pa Pwojè Americorps Sèvis Legal Western Massachusetts
Revize 2008

Yon Gid pou Efò Pèsonel Pou Sivivan Vyolans Domestik Avèk Entèsesè yo

"Apati isi a Kote Nou Prale? se yon gid pou efò pèsonel ki reponn kesyon legal sou soti nan relasyon vyolans domestik e pa retonbe ladan l. Gid la se pou sivivan vyolans domestik, moun ki bay sèvis pou ede yo, avèk lòt ki pa avoka.

Nan 8 dènyè ane yo, Enstiti pou Refòm Lalwa nan Massachusetts (Massachusetts Law Reform Institute) te adapte e revize gid sa a ki baze sou yon pwojè AmeriCorps Members nan Sèvis Legal Western Massachusetts ki kreye nan 2004. (AmeriCorps Members at Western Massachusetts Legal Services). Koulye a Sèvis Legal Western Massachusetts la tounen Èd Legal Kominotè (Community Legal Aid).

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).