Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Deside pou M Separe oswa Divòse

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize 2010

Eske m ta dwe ale nan tribunal?

Chak ka diferan. Gen anpil bagay pou w panse avan w deside pou w ale nan tribunal.

Ou dwe rasanble enfòmasyon, pran konsèy legal, e pale sou sa avèk moun ou fè konfyans. Se ou menm sèlman ki konnen sa ki pi bon pou ou.

Raple ou sa:

Se pa ou sèl ki gen dwa pou al nan tribinal. Mari ou tou kapab aplike pou divòs oswa sipò separe.

Si w genyen pitit, rapò ou ak mari w pa fini lè w separe oswa divòse. Wap genyen pwobableman pou w kontinye pale avèk mari ou sou sipò, vizit, avèk lòt kesyon sou elve timoun yo. Ou pap genyen pou w pale avèk li si ou genyen yon lòd pou pwoteksyon ou, Lòd pwotektè 209A, ki di “pad kontak.”

Konsèy

Subi yon separasyon, o divòs se yon bagay ki kab dir anpil emosyonèlman. Konsèy kapab ede w nan pwosesis la. Doktè ou kapab refere w bay yon konseye oswa yon terapis, oubyen ou kapab mande nan sant medical lokal la oswa chèche nan liv telefòn Paj Jòn yo.

Konsèy kapab ede epou (mari/madanm) jwenn kòman pou trete yon divòs oswa yon separasyon.

Laplipa entèsesè (advocates) nan vyolans domestik di se yon move lide pou w ale nan konsèy avèk moun ki te abize w la si wap eseye separe avèk moun sa a.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).