Pwogram ki ede ak lajan

Pwodwi pa yon Pwojè Americorps Sèvis Legal Western Massachusetts aveck Massachusetts Law Reform Institute
Revize 2008

Si m kite patnè m nan, m pap genyen okenn lajan. Eske map jwenn èd?

Genyen diferan pwogram ki kab kapab ede w si w deside pou w kite. Kèk pwogram ka kapab ede w menm si ou deside pou w rete. Pwogram ki pi gwo yo ede jwenn :

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).