You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Lajan pou Sipò Timoun

Pwodwi pa an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Revize October, 2009

Nan Massachusetts genyen lwa pou lajan pou sipò timoun pou yo kapab sir paran ki pa abite ansanm yo pataje depans pou eleve timoun yo. Massachusetts atann pou paran ki pa abite ak timoun yo peye lajan pou sipò timoun pou pataje depans yo. Pafwa yon timoun rete mwatye tan ak yon paran e mwatye tan avèk lòt paran an. Nan ka sa yo, paran ki viv mwens tan avèk timoun nan peye lòt paran an sipò. Paran ki peye sipò a dòdinè peye asirans santé timoun nan tou.
Lajan pou sipò timoun a ede peye pou timoun nan:

  • Lojman,
  • Asirans santé avèk/oswa depans medical, enkli depans an rapò ak nesans,
  • Depans pou gadri,
  • Depans edikasyon, avèk
  • Depans manje avèk rad.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).