You are here

Tranzaksyon Machaswiv 209A Ekzije idantifikasyon pou Chanje oswa Sispann yon Lòd

Pwodwi pa Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Kreye janvye 2012

Seksyon 5:08 Machaswiv 2011 yo, paj 107 di (Section 5:08 of the 2011 Guidelines, page 107 says that)

Tribunal la dwe, toudabò, pou l sèten moun ki vle chanje oswa sispann yon lòd 209A aktyèl se menm moun nan ki te pote plent.

Li trè enpòtan pou verifye idantite nenpòt moun ki vle chanje oswa sispann yon lòd kanpe lwen. Pou anpeche yon moun pretann yo se ou, grefye tribunal la dwe mande tout moun kap chèche modifye oswa koupe yon lòd 209A pou prezante idantifikasyon.

Genyen yon fòm pou mande tribinal la pou modifye oswa sispann yon lòd (form for asking the court to modify or terminate an order). Si pleyan an ap mande pou modifikasyon an oswa eliminasyon an, jij la dwe konpare siyati a nan fòm lan avèk siyati a nan plent la. Tribinal la dwe asire li de siyati yo matche.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).