Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

COVID-19 ak lojman

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize 30 out 2021

Èske yo estope degèpisman yo tanporèman onivo nasyonal?

Le 26 out, Kou Kasasyon Etazini an te mete yon fen ak anilasyon tanporè degèpisman ke U.S. Centers for Disease Control (CDC) te deklare a.

Si w resevwa yon avi degèpisman, ou pa oblije kite kay la. Se sèlman yon lòd tribinal ki ka egzije w sòti lakay ou. Fè yon demann pou èd lwaye ak èd jiridik.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm